Danske Fiskere: Kommissionens udspil skader det europæiske fiskeri og havmiljøet

Til stor frustration for det europæiske fiskeri lægger EU-Kommissionen op til, at der indføres forbud mod brug af bundslæbende redskaber i fiskeriet i alle såkaldte beskyttede havområder, uanset om udpegningen af det beskyttede område er på baggrund af et ønske om at beskytte fugle og marsvin, forhold i vandsøjlen eller naturforhold på havbunden. Oplægget vækker stor undren og bekymring i Danmarks Fiskeriforening og de europæiske søsterorganisationer.

– Det er dybt frustrerende, at EU-Kommissionen kommer med et sådant oplæg. Det er populisme af værste skuffe og mere rettet mod at få nogle overskrifter end at sikre havmiljøet. Der er mange beskyttede havområder, som er udpeget af andre årsager end at beskytte rev eller lign på havbunden. Det er fx for at beskytte fugle og havpattedyr og i den sammenhæng giver det absolut ingen mening at indføre et trawlforbud, med mindre man reelt ønsker at lukke fiskeriet, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

Hårdt slag mod Nord- og Vestjylland

I Danmarks Fiskeriforening påpeger man, at fiskerier både bidrager med sunde og klimavenlige fødevarer og arbejdspladser med stor regional betydning i Nord- og Vestjylland. Det risikerer man at sætte over styr, hvis ikke naturbeskyttelsesområder udpeges og forvaltes på et solidt fagligt grundlag i dialog med fiskerierhvervet.

– Fiskeriet bidrager til at sikre arbejdspladser og balance i Danmark. Fisk er om noget både en sund og klimavenlig spise. Derfor skal vi fortsat have grundlag for et erhvervsfiskeri og derfor skal beskyttede naturområder udpeges i dialog med fiskerierhvervet, siger Svend-Erik Andersen.

Ifølge opgørelser fra DTU Aqua fiskes der ikke med bundslæbende redskaber på knap 70% af den danske havbund. Og lukker man for trawlfiskeriet, som EU-Kommissionen lægger op til, så kan fiskeriet blive tvunget til at ske på fiskepladser og med fiskemetoder, som gør, at der både skal bruges mere tid på havet, på mindre optimale fiskepladser og i større konkurrence med andre fartøjer på et mindre areal, hvorfor effekten af trawlforbuddet kan vise sig have en samlet negativ effekt på havmiljøet. Stik mod hvad der var tilsigtet med det populistiske oplæg.

– I dag fisker vi kun på 32% af den danske havbund. Lukker man vigtige fiskepladser for trawlfiskeriet bliver resultatet, at vi skal fiske mere og på et større område for at fiske vores kvoter. Derfor er det afgørende, at fiskeriet bliver taget med på råd, når områderne skal udpeges, siger Svend-Erik Andersen.