Om os Vedtægter

Vedtægter

Danmarks Fiskeriforenings vedtægter finder du her.

§1. Producentorganisationens navn og hjemsted

Producentorganisationens navn er ”Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation”/”Danish Fishers PO”, og vil i disse vedtægter blive benævnt som ”DFPO”.

DFPO har hjemsted i Taulov, Fredericia Kommune.

§2. Producentorganisationens formål

DFPOs formål er at virke til fiskeriets fremme i almindelighed og specifikt at varetage de opgaver, som dansk lovgivning, den til enhver tid gældende fælles markedsordning og anden EU-lovgivning giver producentorganisationer mulighed for.

DFPO har ligeledes til formål at fremme et tæt samarbejde med de lokale danske fiskeriforeninger, som fremgår af DFPOs hjemmeside, således at DFPO kan virke som bindeled mellem DFPOs medlemmer og myndighederne.

Som producentorganisation forfølger DFPO følgende mål i overensstemmelse med artikel 7 i markedsordningen for fiskevarer og akvakulturprodukter, Forordning (EU) Nr. 1379/2013:

 1. Fremme levedygtigt og bæredygtigt fiskeri.

 2. Så vidt muligt undgå og reducere uønskede fangster af kommercielle bestande.

 3. Bidrage til sporbarhed og klare og fyldestgørende oplysninger for forbrugerne.

 4. Bidrage til at bringe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri til ophør.

 5. At forbedre vilkårene for at bringe medlemmernes fiskerivarer i omsætning.

 6. At forbedre den økonomiske fortjeneste.

 7. At stabilisere markederne.

 8. At bidrage til fødevareforsyningen og fremme høje standarder for fødevarekvalitet og samtidig bidrage til beskæftigelsen i kyst- og landområderne.

 9. At bidrage til at begrænse fiskeriets indvirken på miljøet, herunder foranstaltninger til forbedring af fiskeredskabernes selektivitet.

 10. At forfølge andre mål, som efter bestyrelsens opfattelse er komplementære til ovenstående mål.

§3. Producentorganisationens foranstaltninger til forfølgelse af målene

DFPOs foranstaltninger til forfølgelse af de i § 2 nævnte mål – kan bl.a. omfatte:

 1. At afpasse produktionen efter markedets behov.

 2. At kanalisere forsyningerne og sørge for afsætning af medlemmernes produkter.

 3. At fremme afsætningen af medlemmernes produkter på en ikke-diskriminerende måde ved for eksempel at udnytte certificering og navnlig oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker, geografiske betegnelser, garanterede traditionelle specialiteter og angivelser af bæredygtighed.

 4. At føre kontrol med og træffe foranstaltninger til at sikre, at medlemmernes aktiviteter overholder DFPO’s regler.

 5. At samarbejde med forskningsinstitutioner omkring fisk, fiskeri og fiskebestande i løbende fisker/forsker koordinering samt i særskilte projekter.

 6. At fremme erhvervsuddannelses- og samarbejdsprogrammer for at tilskynde unge til at søge ind i branchen og til at videreuddanne sig i branchen.

 7. At bidrage til at begrænse fiskeriets indvirken på miljøet, herunder foranstaltninger til forbedring af fiskeredskabernes selektivitet.

 8. At fremme anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi for at forbedre afsætningen og priserne, samt lette forbrugernes adgang til oplysninger om fiskevarer.

 9. At koordinere fælles planlægning og forvaltning af medlemmernes fiskeriaktiviteter, herunder på medlemmernes vegne at indgå aftaler om og oppebære erstatning fra operatører, der agter at etablere foranstaltninger på søterritoriet, der begrænser fiskerimulighederne, jf. fiskerilovens kapitel 15. DFPOs bestyrelse træffer beslutning om anvendelse og fordeling af oppebåret erstatning i overensstemmelse med det i § 2 nævnte formål.

 10. At bidrage til på bedste vis at udnytte uønskede fangster af kommercielle bestande, der er mindre end den bevaringsmæssige mindstereferencestørrelse.11. At forvalte ordningen for midlertidig oplagring af fiskerivarer, forudsat at det til enhver tid fiskeriansvarlige ministerium kan godkende ordningen.

 11. At sikre et tæt samarbejde med de lokale fiskeriforeninger, der fremgår af DFPOs hjemmeside, ved gennemførsel af foranstaltninger til forfølgelse af DFPOs mål

§4. Producentorganisationens medlemmer samt indgåelse af medlemskab

Stk. 1.

Som medlemmer jf. dog stk. 2, kan optages producenter med erhvervsfiskerstatus, eller tilsvarende status, der som statsborgere eller juridiske personer i et EU-land, ejer et eller flere registrerede EU-fiskefartøjer, og som lander fiskevarer.

Stk. 2.

Medlemmer skal for at kunne optages videre være medlem af en af de lokale fiskeriforeninger, som fremgår af DFPOs hjemmeside.

Stk. 3.

Ansøgning om medlemskab sker skriftligt. Optagelse skal godkendes af bestyrelsen, og ansøgeren er optaget når dette skriftligt bekræftes af bestyrelsen.

Stk. 4.

Såfremt et medlem ejer flere fartøjer, der deltager i DFPO, vil disse blive tildelt hvert sit unikke PO-nummer.

§5. Medlemsrettigheder

Stk. 1.

DFPOs til enhver tid gældende vedtægter er tilgængelige for medlemmerne på DFPOs hjemmeside.

Stk. 2.

Det er alene de til enhver tid værende medlemmer der har stemmeret på DFPOs generalforsamlinger.

Stk. 3.

Ethvert medlem har ret til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, der dels skal være et medlem af DFPO, dels være medlem af den samme lokale fiskeriforening, som fuldmagtsgiver er medlem af. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmægtig har ret til at møde for flere medlemmer.

Stk. 4.

En fuldmagt kan gives for en ubegrænset periode og omfattende retten til at stemme på generalforsamlinger, eller gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt af fuldmagtsgiver med et varsel på 1 uge.

§6. Medlemspligter

Stk. 1

Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af DFPO vedtagne regler for DFPOs virksomhed.

Stk. 2.

Medlemmerne er forpligtede til indbetaling af kontingent til DFPO. Såfremt et fysisk eller juridisk medlem har flere fartøjer med hvert sit PO-nummer, betales kontingent for hvert af disse fartøjer, der deltages med i DFPO.

Stk. 3.   

Medlemmerne er forpligtede til at lande samtlige fisk fra fartøjer, der er tilknyttet medlemskabet under respekt af DFPOs regler.

Stk. 4.   

Medlemmerne er forpligtede til forud for udbydelse til salg at sortere og klassificere alle fangster efter de af EU fastsatte sorteringsregler eller efter regler fastsat af DFPO. Dette arbejde kan udføres af tredjeperson under medlemmets ansvar.

Stk. 5.   

Medlemmerne er forpligtede til at mærke landet fisk med fartøjsnummer og tilhørsforhold til DFPO.

Stk. 6.   

Medlemmerne er forpligtede til at opfylde de af DFPO vedtagne regler for udnyttelse, produktion og afsætning.

Stk. 7.   

Medlemmerne er forpligtede til, efter anmodning fra DFPO eller en af denne udpeget repræsentant, at give indsigt i og fremlægge nødvendig dokumentation for de af DFPO ønskede oplysninger.

For at DFPO kan varetage medlemmernes interesser, accepterer medlemmerne DFPOs ret til at modtage og behandle de oplysninger om fartøjets aktiviteter, som findes hos det til enhver tid fiskeriansvarlige ministerium og DTU Aqua, samt disse parters dataregistre, eller eventuelle tredjemænd, som disse parter har overgivet data til. Dette gælder bl.a.:

 1. Logbogsindberetninger og landingsdata.

 2. VMS-data i ikke-aggregeret form, såvel som andre data, der viser individuelle fiskerimønstre.

 3. Oplysninger om særligt grove overtrædelser af fiskerilovgivningen.

Medlemmet accepterer også DFPOs ret til at dele oplysninger fra PO-dagbogen, såvel som VMS-data og anden data med relevante myndigheder, universiteter og videnskabelige institutioner.

Stk. 8.   

Medlemmerne accepterer DFPOs ret til, i tilfælde af organiseret misbrug eller gennem en industris eller gruppe af medlemmers hindring i at give DFPO fornøden sikkerhed for systemets overholdelse, at forbyde medlemmers landinger til en bestemt industri, auktion, fiskesalgsforening eller anden indhandlingsform. DFPO skal forinden have udført mæglings-bestræbelser i form af mødeaktivitet.

Stk. 9. 

Medlemmerne er forpligtede til at oplyse DFPO om ændringer i medlemmernes ejerskab af fartøjer med PO-nummer, der deltager i DFPO. Ændringer i ejerskab skal indberettes til DFPO inden for 30 dage.

Stk. 10.

Medlemmerne er forpligtede til at oplyse DFPO om en e-mail adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er det enkelte medlems ansvar at sikre, at DFPO til stadighed er i besiddelse af korrekte oplysninger om e-mail adresse. DFPO har ingen pligt til at søge oplysningerne berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde. E-mail adresse er en betingelse for at kunne modtage kommunikation fra DFPO.

Stk. 11.

Såfremt et medlem, udover at være medlem i DFPO, er medlem af en anden producentorganisation end DFPO, er medlemmet forpligtet til at meddele dette til DFPO. Herunder er medlemmet forpligtet til at meddele, hvilke fartøjer, der deltages med i den anden producentorganisation. Forpligtelsen gælder alene i forhold til at sikre, at danske producentorganisationer kun modtager eventuelle EU tilskud til produktions- og afsætningsplaner én gang pr. fartøj.

Stk. 12.   

Medlemmerne accepterer DFPOs ret til at anvende sanktionsmuligheder, såfremt de ovenfor i stk. 1-11 nævnte forhold overtrædes.

Stk. 13.   

Medlemmerne accepterer DFPOs ret til at anvende eksklusionsbestemmelsen i § 7, stk. 6, såfremt der handles i strid med vedtægterne, og herunder nærværende beskrivelse af deres faktiske fortolkning.

§7. Udmeldelse og ophør af medlemskab

Stk. 1.

Udmeldelse af DFPO kan ske skriftligt til DFPOs bestyrelse.

Stk. 2.

En udmeldelse skal for at være gyldig, ske med mindst 18 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Stk. 3.

Det anses for at være udmeldelse i overensstemmelse med stk. 1 og 2, når medlemmet ikke længere opfylder kriterierne for medlemskab som anført i § 4, stk. 1 og 2.

Stk. 4.

Medlemskab ophører videre med virkning fra datoen for et medlems konkurs, umyndiggørelse eller død. Ligeledes hvis medlemmet helt ophører med fiskeri.

Stk. 5.

Ved udløb af opsigelsesvarslet for medlemskab af DFPO, eller ved ophør i øvrigt, bortfalder det tidligere medlems muligheder for at anvende DFPOs medlemstilbud såsom bæredygtighedscertificering og andet.

Stk. 6.

Medlemskabet ophører ved bestyrelsens eksklusion af et medlem, når medlemmet ikke har efterkommet påbud fra bestyrelsen, og medlemmet handler i strid med DFPOs vedtægter eller bestemmelser fastsat med hjemmel i disse eller forsætligt handler til skade for DFPO, Eksklusion kan af det pågældende medlem begæres efterprøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling. Begæringen har dog ikke opsættende virkning.

Stk. 7.

Hvis et medlem ikke betaler skyldige beløb senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom, mister medlemmets straks sine medlemsfordele, men er forpligtet til at betale kontingent i, hvad der svarer til opsigelsesperioden regnet fra påkravets udløb i henhold til stk. 2, og medlemskabet ophører ved opsigelsesperiodens udløb.

§8. Medlemmernes hæftelse

Medlemmerne hæfter ikke økonomisk for DFPOs forpligtelser.

§9. Kontingent

Bestyrelsen fastsætter senest inden udgangen af november måned kontingent og kontingentstruktur for det kommende kalenderår.

Ud over det fastsatte basiskontingent, jf. § 6, stk. 2, kan der til specifikke tiltag etableres betalingsordninger.

§10. Kredsinddeling

Stk. 1.

DFPO er opdelt i 3 kredse, som skal sikre geografisk spredning i bestyrelsen:

Vest: Jyllands vestkyst – fra den tyske grænse til Limfjorden inkl. øerne i Vadehavet.

Nord: Limfjorden og nord for Limfjorden og Læsø

Øst: Jyllands østkyst – fra og med Egense til den tyske grænse -, Fyn, Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm og øvrige danske øer.

Stk. 2.

Kredsenes organisering varetages af den enkelte kreds.

Stk. 3.

De enkelte kredse indstiller kandidater til generalforsamlingens valg af bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

§11. Generalforsamlinger

Stk. 1.

DFPOs generalforsamling er øverste myndighed. Generalforsamlingens beslutninger er bindende og skal udføres af bestyrelsen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af maj måned.

Stk. 2.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når et antal medlemmer repræsenterende mindst ¼ del af samtlige af de mulige stemmer skriftligt forlanger dette, eller et enigt Forretningsudvalg forlanger dette.

§12. Indkaldelse til generalforsamlinger

Stk. 1.

Ordinær generalforsamling indvarsles til hvert enkelt medlem og foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse skal foretages skriftligt og kan ske elektronisk.

Stk. 2.

Samtidig med indkaldelsen fremsendes til hvert enkelt medlem den endelige dagsorden for generalforsamlingen.

Stk. 3

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som nævnt i stk. 1 og 2, dog med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 4

DFPOs generalforsamlinger kan, efter bestyrelsens beslutning, afholdes enten delvist eller fuldstændigt elektronisk i overensstemmelse med gældende lovgivning herom. I tilfælde af elektronisk generalforsamling vil deltagelse kunne ske gennem internetbaserede løsninger, herunder gennem applikationer til mobiltelefoner og tilsvarende enheder. Nærmere oplysning om fremgangsmåden for delvis eller fuldstændigt elektronisk generalforsamling, herunder tekniske krav og krav til behørig identifikation, vil blive fremlagt sammen med indkaldelsen for den pågældende generalforsamling.

§13. Forslag til dagsorden på generalforsamling

Stk. 1.

Eventuelle forslag til dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal for at være gyldige være bestyrelsen i hænde senest ved udgangen af marts måned forud for den ordinære generalforsamling.

Stk. 2.

Kredsindstillinger af bestyrelsesmedlemmer, -formand, og -suppleanter skal være bestyrelsen i hænde senest ved udgangen af marts måned forud for den ordinære generalforsamling.

§14. Generalforsamlingens dagsorden

Stk. 1.

Generalforsamlingen ledes af en ved simpelt stemmeflertal valgt dirigent. Dirigenten sikrer, at der udfærdiges referat for generalforsamlingen, som tilføres forhandlingsprotokollen og som underskrives af dirigenten.

Stk. 2

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af 3 stemmetællere.

 3. Formandens beretning.

 4. Gæsterne har ordet.

 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

 6. Rettidigt indkomne forslag.

 7. Valg af formand, når sådant valg skal finde sted, jf. § 16 stk. 2.

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og dertil opstillede suppleanter.

 9. Valg af revisor.

 10. Eventuelt.

§15. Stemmeafgivning og beslutninger på generalforsamlinger

Stk.1.

På generalforsamlingen har hvert medlem følgende stemmer for hvert fartøj med PO-nummer, som medlemmet deltager med i DFPO:

Medlemmer, der i det forgangne kalenderår har landet for til og med 1 million kroner har 1 stemme.

Medlemmer, der i det forgangne kalenderår har landet for over 1 og til og med 3 millioner kroner har 2 stemmer.

Medlemmer, der i det forgangne kalenderår har landet for over 3 og til og med 5 millioner kroner har 3 stemmer.

Medlemmer, der i det forgangne kalenderår har landet for over 5 og til og med 10 millioner kroner har 4 stemmer.

Medlemmer, der i det forgangne kalenderår har landet for over 10 og til og med 15 millioner kroner har 6 stemmer.

Medlemmer, der i det forgangne kalenderår har landet for over 15 millioner kroner har 8 stemmer

Stk. 2.

Der kan afgives stemmer ved fuldmagt jf. § 5. stk. 3 og 4.

Stk. 3.

Bortset fra vedtagelser i medfør af § 29 og § 30, træffes beslutninger på generalforsamlinger med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed anses forslaget for bortfaldet.

Stk. 4.

Stemmeafgivning finder sted ved skriftlig afstemning, hvis mindst én af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer måtte kræve samme.

Stk. 5.

Bestyrelsen kan meddele gæster ret til at deltage under generalforsamlinger og give gæsterne tilladelse til at tage ordet.

Stk. 6.

Stemmeoptælling foretages af de af generalforsamlingen valgte stemmetællere under tavshedspligt.

§16. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Stk. 1.

DFPOs bestyrelse består af 15-17 medlemmer, hvoraf de 15, inklusive formanden, vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2.

Bestyrelsens formand vælges separat på generalforsamlingen for en 3-årig periode blandt de af kredsene opstillede kandidater.

Stk. 3.

Bestyrelsens øvrige 14 medlemmer vælges for en 2-årig periode med mulighed for genvalg, og således at 7 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

Stk. 4.

Fordelingen af de øvrige 14 bestyrelsesmedlemmer på kredse er følgende:

Vest: 5 bestyrelsesmedlemmer

Nord: 5 bestyrelsesmedlemmer

Øst: 4 bestyrelsesmedlemmer

Stk. 5.

Flertallet af de valgte bestyrelsesmedlemmer skal opfylde medlemskravene i § 4, stk. 1 og 2.

Stk. 6.

Generalforsamlingen vælger hvert år blandt de af kredsene opstillede bestyrelseskandidater, de 7 bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, og således at generalforsamlingen i lige år vælger 3 og i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer for vest kredsen, 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige år for nord kredsen, og 2 bestyrelsesmedlemmer i både lige og ulige år for øst kredsen.

Stk. 7.

Med forbehold for bestemmelsen i stk. 8, er de 3 henholdsvis 2 af de opstillede bestyrelseskandidater i vest kredsen, der har fået flest stemmer, valgt, de 2 henholdsvis 3 af de opstillede bestyrelseskandidater i nord kredsen, der har fået flest stemmer, valgt, og de 2 af de opstillede bestyrelseskandidater i østkredsen, der har fået flest stemmer, valgt.

Stk. 8.

I det omfang, der efter valghandlingen er gennemført, blandt bestyrelsens medlemmer ikke er et flertal af medlemmer af bestyrelsen, der opfylder medlemskravene i vedtægternes § 4, erstattes det eller de valgte bestyrelsesmedlem(mer), som ikke opfylder medlemskravene i § 4, og som har fået færrest stemmer på generalforsamlingen i den enkelte kreds, med det eller de opstillede bestyrelsesmedlem(mer), der er medlem(mer) af DFPO i den enkelte kreds, som opfylder medlemskravene i § 4, og som har fået flest stemmer i den enkelte kreds, og således at der samlet fra hver enkelt kreds er henholdsvis 3, 3 og 2 valgte medlemmer af bestyrelsen, der opfylder medlemskravet.

Stk. 9.

Hvis indstillingen af bestyrelseskandidater i kredsene ikke umiddelbart fører til, at flertallet af bestyrelsens medlemmer opfylder medlemskravene i § 4, kan den siddende bestyrelse, inden generalforsamlingens indkaldelse, pålægge kredsene at udpege flere bestyrelseskandidater, der opfylder kravene med minimum følgende fordeling:

Vest kredsen: 3 medlemmer

Nord kredsen: 3 medlemmer

Øst kredsen: 2 medlemmer

Stk. 10.

De enkelte kredse opstiller personlige 1. og 2. suppleanter for hvert opstillet bestyrelsesmedlem, og således at suppleanterne for et medlem, der opfylder medlemskravene i § 4, opstilles suppleanter, der ligeledes opfylder medlemskravene. For det valgte bestyrelsesmedlem er suppleanterne automatisk valgt.

§17. Udvidelse af bestyrelsen

Bestyrelsen kan vælge at lade sig supplere med én eller 2 person(er), som ikke nødvendigvis er medlem(mer), hvis bestyrelsen skønner dette hensigtsmæssigt af hensyn til bestyrelsens kompetencer, den geografiske fordeling eller den fiskerimæssige viden i bestyrelsen. Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal fortsat udgøres af medlemmer af DFPO. Tilsvarende kan bestyrelsen beslutte at oprette én eller 2 observatørpladser, med tale-, men ikke stemmeret.

§18. Bestyrelsens konstituering mv.

Stk. 1.

Bestyrelsen afholder konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen. På dette møde vælges to næstformænd for hhv. en 2-årig periode og en 1-årig periode. Der vælges desuden 3 bestyrelsesmedlemmer til Forretningsudvalget, som herefter udgøres af formanden, de to næstformænd og de tre valgte bestyrelsesmedlemmer.

Ved valget af næstformænd og øvrige medlemmer af Forretningsudvalget tilstræbes en sammensætning, så Forretningsudvalget er geografisk og fiskerimæssigt balanceret sammensat.

Stk. 2.

I tilfælde af formandens forfald konstituerer bestyrelsen en næstformand i dennes sted.

Stk. 3.

Udtræder et medlem af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder den valgte suppleant, jf. § 16, stk. 10, i bestyrelsesmedlemmets sted.

§19. Beslutninger i bestyrelsen mv.

Stk. 1.

Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende.

Stk. 2.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede ved enten fysisk fremmøde eller via elektroniske medier. Af disse medlemmer skal mindst formanden eller en næstformand have deltaget. I det omfang bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, kan der indkaldes til et nyt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen kan træffe beslutninger ved simpelt flertal blandt de deltagende medlemmer.

Stk. 3.

Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for sin virksomhed.

§20. Honorar til bestyrelsen og medlemmer af forretningsudvalget

Formanden, næstformændene, medlemmerne af forretningsudvalget og bestyrelsesmedlemmerne modtager en honorering, som fastlægges af bestyrelsen.

§21.  Forretningsudvalg og øvrige faste udvalg mv.

Stk. 1.

Forretningsudvalgets opgave er primært at følge, koordinere og overvåge DFPOs løbende arbejde. Bestyrelsen kan meddele specifikke beslutningskompetencer til Forretningsudvalget, der skal fremgå af bestyrelsesreferater. Bestyrelsesformanden varetager formandsposten i Forretningsudvalget.

Stk. 2.

Bestyrelsen kan endvidere nedsætte en række faste udvalg. De faste udvalg har som udgangspunkt et medlem af Forretningsudvalget som formand.

Stk. 3.

Bestyrelsen fastlægger kommissorier for de enkelte udvalg. I kommissorierne fastlægges udvalgenes arbejdsområder og selvstændige beføjelser.

Stk. 4.

Bestyrelsen udpeger DFPOs kritiske revisor.

§22. Producentorganisationens ledelse og administration

Stk. 1.

DFPOs virksomhed ledes af bestyrelsen.

Stk. 2.

Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøder og på bestyrelsens vegne til generalforsamlinger.

Stk. 3.

Bestyrelsen afholder møder mindst 6 gange årligt.

Stk. 4.

DFPOs daglige ledelse varetages af en direktion bestående af en eller flere personer, som er ansat af bestyrelsen. Efter samråd med Forretningsudvalget ansætter direktionen det fornødne personale til at bestride DFPOs arbejdsområder.

Stk. 5.

Bestyrelsesmedlemmer og /eller medarbejdere kan bemyndiges til at handle på DFPOs vegne, politisk såvel som økonomisk.

§23. Tegningsregel

DFPO tegnes af den administrerende direktør i fællesskab med bestyrelsesformanden, af den administrerende direktør i fællesskab med 4 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

§24. Erhvervsøkonomiske aktiviteter mv.

DFPO kan engagere sig i erhvervsmæssige aktiviteter, der er i overensstemmelse med DFPOs formål, samt med regler vedrørende producentorganisationers virke.

§25. Kommunikation mv.

Stk. 1.

DFPO forpligter sig til at sikre, at der løbende kommunikeres om forhold af væsentlig interesse til medlemmer og til interessenter af stor vigtighed.

Stk. 2.

Kommunikation fra DFPO til de enkelte medlemmer kan ske elektronisk via offentliggørelse på DFPOs hjemmeside, via DFPOs til enhver tid anvendte nyhedsmedie eller ved udsendelse via e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på DFPO’s hjemmeside og på sådan anden måde, som måtte være foreskrevet i henhold til lov. DFPO kan til enhver tid vælge i stedet at fremsende meddelelser mv. med almindelig post. Kommunikation fra medlemmer til DFPO kan ske ved e-mail eller med almindelig post. 

Oplysninger om kravene til anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på DFPOs hjemmeside.

§26. Producentorganisationens budget og regnskab

Stk. 1.

DFPOs regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2.

DFPO opstiller budget for kalenderåret. Budgettet vedtages af bestyrelsen inden udgangen af november måned forud for kalenderåret.

Stk. 3.

Når regnskabsåret er udløbet, skal der udfærdiges regnskab, som revideres og forelægges bestyrelsen, hvorefter regnskabet inden generalforsamlingen kan rekvireres af DFPOs medlemmer hos DFPO. Regnskabet fremlægges og godkendes på generalforsamlingen, jf. § 14, stk. 2, nr. 5.

§27. Producentorganisationens revision

DFPOs revisor skal være et statsautoriseret revisionsfirma.

§28. Producentorganisationens formue

Stk. 1.

DFPOs formue anbringes i pengeinstitut, værdipapirer eller fast ejendom efter bestyrelsens anvisning.

Stk. 2.

DFPO hæfter for sine forpligtelser med hele sin formue.

§29. Producentorganisationens ophør

Stk. 1.

DFPOs ophør kan kun besluttes, når der i tilslutning til dagsordenen for generalforsamlingen er optaget den fulde ordlyd af forslaget.

Stk. 2.

Beslutning om ophør kan kun vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst én måneds mellemrum.

Stk. 3.

På den første af de i stk. 2 nævnte generalforsamlinger skal et stemmetal, svarende til mindst ¾ af de mulige stemmer i organisationen, stemme for ophør.

Stk. 4.

På den anden af de i stk. 2 nævnte generalforsamlinger skal et simpelt flertal af de fremmødte stemme for ophør.

Stk. 5.

I tilfælde af beslutning om DFPOs ophør, tager den sidst afholdte generalforsamling stilling til fordeling af DFPOs formue, der skal anvendes til støtte for fiskeriet.

§30. Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Vedtægtsændringer kan kun besluttes, når der i tilslutning til dagsordenen for generalforsamlingen er optaget den fulde ordlyd af forslaget/forslagene.

Stk. 2.

Eventuelle ændringer som følge af forhandlingerne kan kun ske inden for rammerne af de fremsatte ændringsforslag.

Stk. 3.

Beslutning om ændringer af vedtægterne kræver, at et stemmetal svarende til mindst ¾ af de mulige stemmer i DFPO, stemmer for ændringerne.

Stk. 4.

Såfremt der ikke er det fornødne stemmetal repræsenteret på generalforsamlingen, kan vedtægtsændringer gennemføres på en efterfølgende, ekstraordinær generalforsamling.  Til beslutning af vedtægtsændringer på en sådan ekstraordinær generalforsamling kræves simpelt flertal blandt de repræsenterede stemmer.

§31. Ikrafttrædelse

Stk. 1.

Disse vedtægter er vedtaget på DFPOs generalforsamling den 26. maj 2023 og træder i kraft den 26. maj 2023.

Den siddende formand og siddende bestyrelse for DFPO fortsætter herefter frem til førstkommende generalforsamling.

Stk. 2.

På førstkommende generalforsamling efter vedtagelse af disse vedtægter vælger generalforsamlingen separat bestyrelsens formand for en 3-årig periode blandt de af kredsene opstillede kandidater

Stk. 3.

På førstkommende generalforsamling efter vedtagelse af disse vedtægter vælger generalforsamlingen blandt de af kredsene opstillede bestyrelseskandidater, de 14 bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, og således at generalforsamlingen vælger 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode og 2 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode for vest kredsen, 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode og 3 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode for nord kredsen, og 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode og 2 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode for øst kredsen. 

De enkelte kredse indstiller kandidater til generalforsamlingens valg af bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, hvilke kandidater der indstilles til valg for henholdsvis en 2-årig periode og en 1-årig periode.

Stk. 4.

På førstkommende generalforsamling efter vedtagelse af disse vedtægter vælges personlige 1. og 2. suppleanter for hvert bestyrelsesmedlem i overensstemmelse med § 16, stk. 10 af disse vedtægter, dog således at suppleanterne for et bestyrelsesmedlem, der er opstillet til valg for en 2-årig periode, også opstilles for en 2-årig periode, og således at suppleanterne, der er opstillet til valg for et bestyrelsesmedlem, der er opstillet til valg for en 1-årig periode, også opstilles for en 1-årig periode.

Find hurtigt

Har du spørgsmål

kan du sende

en besked til os

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.