Danske fiskere hilser havplan velkommen

I dag har et bredt flertal i Folketinget præsenteret en bred aftale om den nye havplan.

Planen er et vidnesbyrd om, at kampen om at få lov at bruge havet er hårdere end nogensinde.

Derfor glæder det formand Svend-Erik Andersen, at sameksistens og udvikling af fiskeriet står centralt i aftalen.

– Jeg er tilfreds med, at aftalen helt overordnet slår fast, at der skal være sameksistens og plads til fiskeriet. Det er en forudsætning for, at fiskeriet fortsat kan bidrage med sunde og klimavenlige fødevarer og tusindvis af arbejdspladser i Vandkandtsdanmark. Det skaber lidt ro omkring rammerne for dansk fiskeri de kommende år, og vi kan arbejde videre for at sikre udviklingen af dansk fiskeri. Og så er det glædeligt, at der også afsættes midler på Finansloven til det formål, siger Svend-Erik Andersen.

Svære balancer

Der er ingen tvivl om, at det har været en svær øvelse at sikre plads til alle på havet og forene de mange hensyn. Det er i vid udstrækning lykkes, da langt de fleste af de vitale fiskepladser er friholdt fra nye restriktioner, mens der samtidig er fundet plads til flere beskyttede og strengt beskyttede områder og en massiv udbygning af havvindssektoren.

Regeringen skal have ros for det store fokus på sameksistens, der er skrevet ind i aftalen, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening.

– Jeg synes, den her aftale vidner om, at den brede regering er en klar gevinst for dansk fiskeri, Vandkantsdanmark og den bæredygtige udvikling. For opgaven har været overordentligt vanskelig, og selvom aftalen ikke gør det nemmere at være fisker, så er resultatet bestemt godkendt. Jeg synes det store fokus på sameksistens, giver et godt udgangspunkt for en fortsat udvikling af dansk fiskeri, hvor der skal arbejdes for at beskytte vores fiskepladser, siger Svend-Erik Andersen.

Gode takter

I Danmarks Fiskeriforening hæfter man sig ved, at fiskeriet får flere centrale indrømmerlser. Det fastslås, at fiskeriet både får kompensation ved udpegning af nye beskyttede og strengt beskyttede områder, såfremt de spænder ben for fiskeriet.

Derudover er der givet et klart håndslag om en revision af kabelbekendtgørelsen, der skal gøre det muligt at fiske over de mange kabler fra havvindsanlæggene.

Det fremhæves også, at fiskeriet skal tages med på råd i det videre arbejde med at udpege beskyttede områder, hvilket Danmarks Fiskeriforening har arbejdet for, siden foreningen fremlagde udspillet ”Sammen om havet” med Danmarks Naturfredningsforening.

Derudover bliver der ikke noget forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber i Natura2000 områder og fuglebeskyttelsesområder, hvilket der ellers er blevet fremført ønske om af flere aktøer i debatten.

Alt i alt bidrager de elementer til, at man ser på aftalen med optimisme i fiskerierhvervet.

– Der er utvivlsomt enkelte strengt beskyttede områder og VE-områder, hvor vi vil have sat stregerne anderledes. Derfor udestår der fortsat et arbejde her. Men samlet set er det tydeligt, at  flere partier har kæmpet benhårdt for dansk fiskeri og sikret, at aftalen samlet set er i balance, og det skal de have en stor tak for, siger Svend-Erik Andersen.

I Danmarks Fiskeriforening ærgrer man sig dog over, at der med aftalen gennemføres et trawlforbud i Flensborg Fjord, Vejle Fjord og ved Kalø Vig. Danmarks Fiskeriforening opfordrer i den forbindelse til, at områderne afgrænses, så der stadig kan foregår et fiskeri efter muslinger. I den forbindelse bemærkes, at DTU Aqua vurderer at: ”I præcis de miljøer og i det omfang, muslingefiskeri foregår, gør det ikke den store forskel”.

Yderligere information

Kenn Skau Fischer, adm. direktør i Danmarks Fiskeriforening, 51 19 95 37

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, 21 17 70 80