Om os Vi mener Høringssvar

Høringssvar

Læs seneste høringssvar fra Danmarks Fiskeriforening

3. april 2023

Danmarks Fiskeriforening PO’s bemærkninger til forordning om naturgenopretning

 

29. marts 2023

Offentlig høring af vejledning til kompensation for kvoteværditab

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om administration, støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af støtte fra brexittilpasningsreserven

 

23. marts 2023

Høring vedr. vejledning om antagelighed for EHFAF og BAR

 

14. marts 2023

Høring over udkast til bekendtgørelse om forbud mod fiskeri af ål

 

 

20. februar 2023

Høring af 15. februar 2023 om tærskelværdier for havbund under havstrategidirektivet

 

31. januar 2023

13. januar 2023

§5-høring af 13. januar om formandskabets arbejdsprogram for 1. halvår 2023

 

11. november 2022

Skriftlig høring af §5-udvalget af 11. november 2022: Fiskerimuligheder 2023

Kvotehåndbog

 

31. oktober 2022

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om trawlfri zone i Bælthavet

 

16. september 2022

§5-høring af 7. september om fiskerimuligheder i Østersøen for 2023

 

26. august 2022

Høring af udkast til bekendtgørelse for tilskudsordningen Produktions- og Afsætningsplaner 2022 under den Europæiske Hav-, Fiskeri og Akvakulturfond (EHFAF) (Journal nr. 22-20-000017) 

 

5. august 2022

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af fiskeriet (reguleringsbekendtgørelsen) (Sagsnr. 2021-2534) 

 

13. juli 2022

Høring: Udkast til vejledninger for brexit-ordningerne, kompensation for kvoteværditab, kompensation for indkomsttab i første kvartal af 2021 og støtte til ophugning eller permanent ombygning af fiskefartøjer (sagsnr. 22-20-000057) 

 

13. juli 2022

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om administration, støtte berettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af støtte fra brexittilpasningsreserven 

 

4. juli 2022

§5-høring af 1. juli om formandskabets arbejdsprogram for 2. halvår 2022

§5-høring af 1. juli om formandskabets arbejdsprogram for 2. halvår 2022

 

27. juni 2022

§5-høring af 22. juni om fiskeriforanstaltninger for beskyttelse af habitater og arter m.m. i Østersøen, Øresund og Kattegat

 

7. juni 2022

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om elektronisk monitorering af visse fartøjer i Kattegat (sagsnr. 2021-1640) 

 

23. maj 2022

§5-høring af 19. maj 2022 om status for den fælles fiskeripolitik og høring om fiskerimulighederne for 2023

 

20. maj 2022

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om føring af logbog mv. 

 

16. maj 2022

Høring over udkast til bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra 1. november 2022 til og med 31. januar 2023 (sagsnr. 2022-148) 

 

12. maj 2022

Høring over udkast til bekendtgørelse om auktion af fangstrettigheder 

 

10. maj 2022

Høring om udkast til det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram 2021-2027 med ledsagende strategisk miljøvurdering

 

22. marts 2022

§5-høring af 18. marts 2022 om styrkelse af modstandsdygtigheden i EU’s fødevaresystem.

 

3. december 2021

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet 

 

24. november 2021

Skriftlig høring af §5-udvalget af 19. november 2021

 

23. november 2021

Høring af notat til § 5-udvalget om Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1139/2021 om Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond for så vidt angår de perioder, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte perioder

 

15. september 2021

Høring af notat om Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Øster-søen 

 

13. september 2021

Høring om udkast til Evaluering af CCTV projekt i Kattegat

 

6. september 2021

§5-høring af 1. september 2021 om fordeling af fiskerimuligheder inden for partnerskabsaftalen mellem EU og Marokko

 

5. august 2021

Høring af F33-21. Notat til § 5-udvalget om BALTFISH forslag til fælles henstilling om at undtage rødspætte i Østersøen fra landingsforpligtigelsen 

 

27. august 2021

Høring om lovforslaget om hav-, fiskeri- og akvakulturfonden 

 

9. august 2021

Høring af F 34-21. Notat om BALTFISH forslag til fælles henstilling om fiskeriforanstaltninger for beskyttelse af marsvin i Østersøen 

Skriftlig høring af 5. august i § 5-udvalget (fiskeri) om Europa-Kommissionens for-slag om revision af energibeskatningsdirektivet 

 

 

9. juli 2021

Høring af udkast til bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak 

 

6. juli 2021

§5-høring af 1. juli 2021om autonome toldkontingenter

§5-høring af 2. juli om fiskeri mellem EU og Storbritannien

 

2. juli 2021

§5-høring af 2. juli om fiskeri mellem EU og Storbritannien

 

1. juli 2021

§5-høring af 1. juli om formandskabets arbejdsprogram for 2. halvår 2021

§5-høring af 1. juli om autonome toldkontingenter

 

1. juni 2021

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner 

 

26. maj 2021

Høring over udkast til Vejledning om antagelighed for ansøgninger om støtte fra Den Europæiske Hav-og Fiskerifond (EHFF) ved alvorlige overtrædelser

 

17. maj 2021

Høring over udkast til bekendtgørelse om kontrolpunkter til søs 

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om registrering som erhvervsfisker med A-status 

 

12. maj 2021

Høring over udkast til revision af bekendtgørelsen om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand

 

7. maj 2021

Høring over udkast til bekendtgørelse om beskyttelse af søfarende og fiskere mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet

 

3. maj 2021

Høring over udkast til bekendtgørelse om havne- og fiskeripakke

 

23. april

Høring over udkast til bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger og østers

 

14. april 2021

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet og udkast til ændring af FTA-bekendtgørelsen

 

16. marts 2021

§5-høring af 10. marts om Storbritanniens igangværende offentlige høring om forslag til forvaltningstiltag i fire Marine Beskyttede Områder (MPA), herunder også Dogger Banke

 

9. februar 2021

Høring: 548-BA Juelsgrund Køge Bugt (MST Id nr.: 2292206)

 

25. januar 2021

Høring vedr. ansøgning om kulturbanker

Høring vedr. ansøgning om kulturbanker 2

 

16. februar 2021

§5-høring af 5. februar om fornyelse af nye EØS-fiskeriprotokoller med Island og Norge

 

20 januar 2021

§5-høring: Hørring vedr. Brexit-reserven

 

13. januar 2021

§5-høring: Indgåelse af fiskeriaftale mellem EU og Grønland

 

13. januar 2021

Skriftlig høring af §5-udvalget af 11. januar 2021 – Fiskerimuligheder 2021

 

11. januar 2021

§5-høring: EU-Formandskabets arbejdsprogram for første halvår 2021

 

30. november 2020

Skriftlig høring af §5-udvalget af 16. november 2020 - Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2021 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande

 

27. november 2020

Høring om udkast til bekendtgørelse om undersøgelser, projekter mv. med videnskabeligt, miljømæssigt eller fiskeplejemæssigt øjemed

 

19. november 2020

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet og udkast til ændring af FTA-bekendtgørelsen

 

6. oktober 2020

Høring om uddeling af mængder fra Fiskefonden

 

21. september 2020

§5-høring: Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2020 af fiskerimuligheder i Østersøen

 

19. august 2020

Høring om lovforslag om ændring af fiskeriloven

 

7. august 2020

Høring om bekendtgørelse om regulering af fiskeriet

Høring over udkast til bekendtgørelse om mærkningsordning for fisk fanget kystnært med skånsomme redskaber

 

4. august 2020

Høring af udkast til bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak

 

30. juni 2020

Høringssvar til Vesterhav Syd

Høringssvar til Vesterhav Nord

 

22. juni 2020

Høring af udkast til bekendtgørelse om elektronisk monitorering af visse fartøjer i Kattegat

Danmarks Fiskeriforening PO samt Gruppen Hjælp Lillebælts bemærkninger til miljørapporten og bemærkninger eller ændringsforslag til planforslagene

 

18. juni 2020

§5-høring af 16. juni om status for den fælles fiskeripolitik og høring om fiskerimulighederne for 2021

 

3. juni 2020

§5-høring af 20. maj om Kommissionens forslag til biodiversitetsstrategi

§5-høring af 20. maj om Kommissionens ”Farm to fork” strategi

§5-udvalget af 29. maj 2019: Meddelelse fra Kommissionen om status for Den Fælles Fiskeripolitik og høring om fiskerimulighederne for 2020

 

2. juni 2020

§5-høring af 27. maj 2020: 2. ændring af TAC/Kvote-forordningen

§5-høring af 28. maj om forslag til revision af kontrolforordningen

 

26. maj 2020

Bemærkninger til Kommissionens seneste forslag om særlige for-anstaltninger for Nordsøen og Skagerrak/Kattegat, jf. forslag til 2. ændring af TAC/kvote-forordningen 2020

 

20. april 2020

§5-høring vedr. discardplan for fiskeriet i Nordsøen

NSAC Letter

 

17. april 2020

§5-høring vedr. tekniske regler fiskeriet i Nordsøen

 

6. april 2020

§5-høring edr. Kommissionens forslag til ændringerne af forordningerne om den Europæiske Hav- og Fiskerifornd (EHFF) m.fl.

 

20. marts 2020

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, m. (j.nr. - 2020-912)

 

20. marts 2020

Høringssvar til ministeriet vedr. Kommissionens forslag til ændring af EU’s fonde ifm. Corona krisen

 

13. marts 2020

Høringsvar til udkast til revideret bekendtgørelse om  registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres

 

6. marts 2020

Høringssvar til sælforvaltningsplan

 

17. december 2019

Høringssvar af Offentlig høring af tillæg til VVM-redegørelse for Kriegers Flak Havvindmøllepark

 

8. december 2019

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af fiskeriet 

 

6. november 2019

Danmarks Fiskeriforenings høringssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelser med henblik på gennemførelse af rådsdirektiv

 

4. november 2019

Høring af berørte myndigheder og organisationer ifm behandling af ansøgning om placeringstilladelse til etablering og drift af havbrug

 

11. oktober 2019

Danmarks Fiskeriforenings bemærkninger til høring om udkast til revideret bekendtgørelse om registrering som erhvervsfisker med A-status 

 

8. oktober 2019

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand (kapacitetsbekendtgørelsen) 

 

27. september 2019

Høringssvar fra Danmarks Fiskeriforening PO på Høringen om Förslag till bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt i Höganäs kommuner

 

18. september 2019

§5-høring: Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2020 af fiskerimuligheder

Bilag 1 

Bilag 2

 

20. august 2019

Ansøgning om forsøgsudsætning af triploide stillehavsøsters i den vestlige del af Limfjorden

 

16. august 2019

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskefartøjer 

 

10. juli 2019

Høring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i et område i Faxe Bugt

 

3. juli 2019

Høring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i et område på Kriegers Flak beliggende i Østersøen

 

2. juli 2019

§5-høring: EU-Formandskabets arbejdsprogram for første halvår 2019

 

29. maj 2019

§5-høring: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2019/124 for så vidt angår visse fiskerimuligheder, herunder brisling

 

28. maj 2019

§5-høring: Partnerskabsaftale mellem EU og Mauretanien

 

30. april 2019

Danmarks Fiskeriforenings bemærkninger til ”Rapport fra arbeidsgruppe for forenkling av regelverket for utøvelsen af fisket”

 

24. april 2019

§5-høring: Discardplan for det demersale fiskeri i Nordsøen 2019-2021

 

25. marts 2019

§5-høring: Storbritanniens forslag til fiskeriregulering i 5 naturbeskyttede områder i Nordsøen

 

18. marts 2019

§5-høring: Forslag om fiskeriregulering i naturbeskyttede områder på Doggerbanke

 

17. marts 2019

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om trawl- og vodfiskeri

 

25. februar 2019

§5-høring: Fiskerimuligheder efter tobis

 

25. februar 2019

MST 865-00484
Høring af ansøgning om tilladelse til indvinding i område 562 HA Jyske Rev

MST 865-00482
Høring af ansøgning om tilladelse til indvinding i område 562 HA Jyske Rev

 

21. februar 2019

Høring om udkast til første del af Danmarks Havstrategi II

 

18. februar 2019

§5-høring: Ændring af visse tekniske regler for fiskeriet i Skagerrak

 

31. januar 2019

§5-høring: Forslag til Brexit foranstaltninger i tilfælde af no-deal

 

15. januar 2019 

§5-høring:EU-Formandskabets arbejdsprogram for første halvår 2019