Om os Vi er Vedtægter

Vedtægter

Læs vores vedtægter her

Afsnit 1 – Organisationens formål og hjemsted

§ 1. Organisationens navn

Organisationens navn er Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

(i det følgende benævnt DFPO).

Organisationens administrationskontorer er beliggende i Taulov og København og organisationen har repræsentationskontorer hos lokalforeninger.

Organisationen er en sammenlægning af ”Danmarks Fiskeriforening” og ”Danske Fiskeres Producent Organisation”.


§ 2. Organisationens formål

Organisationens formål er at virke til fiskeriets fremme i almindelighed og specifikt at varetage de opgaver, som dansk lovgivning, den til enhver tid gældende fælles markedsordning og anden EU lovgivning giver producentorganisationer mulighed for.
Som producentorganisation forfølger organisationen følgende mål:

1. Fremme levedygtigt og bæredygtigt fiskeri.

2. Så vidt muligt undgå og reducere uønskede fangster af kommercielle bestande.

3. Bidrage til sporbarhed og klare og fyldestgørende oplysninger for forbrugerne.

4. Bidrage til at bringe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri til ophør.

5. At forbedre vilkårene for at bringe medlemmernes fiskerivarer i omsætning.

6. At forbedre den økonomiske fortjeneste.

7. At stabilisere markederne.

8. At bidrage til fødevareforsyningen og fremme høje standarder for fødevarekvalitet og samtidig bidrage til beskæftigelsen i kyst- og landområderne.

9. At bidrage til at begrænse fiskeriets indvirken på miljøet, herunder foranstaltninger til forbedring af fiskeredskabernes selektivitet.

10. At forfølge andre mål, som efter bestyrelsens opfattelse   er komplementære til ovenstående mål.


§ 3. Organisationens foranstaltninger til forfølgelse af målene

Organisationens foranstaltninger til forfølgelse af målene i markedsordningens artikel 7 – i Forordning (EU) Nr. 1379/2013 – kan bl.a. omfatte:

1. At afpasse produktionen efter markedets behov.

2. At kanalisere forsyningerne og sørge for afsætning af medlemmernes produkter.

3. At fremme afsætningen af medlemmernes produkter på en ikke-diskriminerende måde ved for eksempel at udnytte certificering og navnlig oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker, geografiske betegnelser, garanterede traditionelle specialiteter og angivelser af bæredygtighed.

4. At føre kontrol med og træffe foranstaltninger til at sikre, at medlemmernes aktiviteter overholder DFPO’s regler.

5. At samarbejde med forskningsinstitutioner omkring fisk, fiskeri og fiskebestande i løbende fisker/forsker koordinering samt i særskilte projekter.

6. At fremme erhvervsuddannelses- og samarbejdsprogrammer for at tilskynde unge til at søge ind i branchen og til at videreuddanne sig i branchen.

7. At bidrage til at begrænse fiskeriets indvirken på miljøet, herunder foranstaltninger til forbedring af fiskeredskabernes selektivitet.

8. At fremme anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi for at forbedre afsætningen og priserne, samt lette forbrugernes adgang til oplysninger om fiskevarer.

9. At koordinere fælles planlægning og forvaltning af medlemmernes fiskeriaktiviteter.

10. At bidrage til på bedste vis at udnytte uønskede fangster af kommercielle bestande, der er mindre end den bevaringsmæssige mindstereferencestørrelse.

11. At forvalte ordningen for midlertidig oplagring af fiskerivarer, forudsat at NaturErhvervstyrelsen kan godkende ordningen.


Afsnit 2 – Organisationens medlemmer,
rettigheder, pligter

§ 4. Organisationens medlemmer samt indgåelse af medlemskab

Stk. 1.
Organisationens medlemmer er:

1. Fartøjsmedlemmer
Medlemmer af lokale fiskeriforeninger (foreningsmedlemmer jf. nr. 2) med erhvervsfiskerstatus, der, som statsborgere eller juridiske personer i et EU-land ejer et registreret EU-fiskefartøj, lander fiskerivarer, og som i forvejen ikke er medlem af anden producentorganisation for så vidt samme art.

2. Foreningsmedlemmer
Lokale fiskeriforeninger, dvs. sammenslutninger af fartøjsmedlemmer som defineret i nr. 1 samt forhyrede fiskere. De lokale fiskeriforeninger tilhører kredse, der består af alle foreninger inden for de områder, de enkelte kredse dækker, jfr.§ 10. En lokal fiskeriforening skal være medlem af en kredsforening, hvis en sådan er oprettet for den kreds, i hvilken foreningen er beliggende.

3. Associerede foreningsmedlemmer
Organisationens associerede foreningsmedlemmer er organisationer inden for eller organisationer med tilknytning til fiskerisektoren i EU. For associerede foreningsmedlemmer indgås for hvert enkelt medlem en aftale, der fastlægger:
– Medlemmets økonomiske bidrag til DFPO.
– Arten og omfanget af medlemmets repræsentation i DFPOs organer.
– Hvis relevant, medlemmets tilknyttede fartøjers økonomiske forhold over for DFPO´s lokalforeninger, hvor der måtte være medlemskab.

4. Associerede fartøjsmedlemmer
Organisationens associerede fartøjsmedlemmer er medlemmer af lokale fiskeriforeninger (foreningsmedlemmer jf. nr. 2.) eller af associerede foreningsmedlemmer jf. nr. 3, der som statsborgere eller juridiske personer i et EU-land ejer et registreret EU-fiskefartøj og lander fiskerivarer, og som ikke falder ind under §4, stk.1, nr. 1.For associerede fartøjsmedlemmer fastlægger bestyrelsen arten af og prisen for de tilbud fra DFPO, som kan benyttes.

Stk. 2.
Medlemskabs indgåelse

Ansøgning om medlemskab sker skriftligt. Optagelse godkendes af bestyrelsen, og det meddeles ansøgeren skriftligt, om denne er optaget.

 

§ 5. Medlemsrettigheder

Stk. 1.
Organisationens til enhver tid gældende vedtægter er tilgængelige for medlemmerne på organisationens hjemmeside.

 

Stk.2.
På generalforsamlingen stemmer kun de af de lokale foreningsmedlemmer valgte stemmeberettigede repræsentanter, det vil sige medlemmerne efter §4 stk. 1, nr. 2.

 

Stk. 3.
Foreningsmedlemmernes stemmer tæller på generalforsamlingen med det antal stemmer, der er defineret i §6, stk. 2, nr. 1.

 

Stk.4.
Foreningsmedlemmerne udpeger bestyrelsesmedlemmerne i de respektive kredse i henhold til §16.

 

§ 6. Medlemspligter

Stk. 1.
Fartøjsmedlemmer og associerede fartøjsmedlemmer som defineret i §4, stk. 1. nr.  1 og nr. 4.

1. Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af DFPO vedtagne regler for producentorganisationens virksomhed.

2. Medlemmerne er forpligtede til indbetaling af kontingent til organisationen.

3. Medlemmerne er forpligtede til at lande samtlige fisk fra fartøjer, der er tilknyttet medlemskabet under respekt af organisationens regler.

4. Medlemmerne er forpligtede til forud for udbydelse til salg at sortere og klassificere alle fangster efter de af EU fastsatte sorteringsregler eller efter regler fastsat af organisationen. Dette arbejde kan udføres af tredjeperson under medlemmets ansvar.

5. Medlemmerne er forpligtede til at mærke landet fisk med fartøjsnummer og tilhørsforhold til producentorganisationen.

6. Medlemmerne er forpligtede til at opfylde de af organisationen vedtagne regler for udnyttelse, produktion og afsætning.

7. Medlemmerne er forpligtede til, efter anmodning fra organisationen eller en af denne udpeget repræsentant, at give indsigt i og fremlægge fornøden dokumentation for de af organisationen ønskede oplysninger.
Herunder accepterer medlemmerne DFPO’s ret til løbende at modtage data angående fartøjets fiskeriaktiviteter fra NaturErhvervstyrelsens eller den til enhver tid ansvarlige fiskerimyndigheds dataregistre, eller en eventuel tredjepart som myndigheden har overgivet data til.

8. Medlemmerne accepterer organisationens ret til, i tilfælde af organiseret misbrug eller gennem en industris eller gruppe af medlemmers hindring i at give organisationen fornøden sikkerhed for systemets overholdelse, at forbyde medlemmers landinger til en bestemt industri, auktion, fiskesalgsforening eller anden indhandlingsform. Organisationen skal forinden have udført mæglings-bestræbelser i form af mødeaktivitet.

9. Medlemmerne accepterer organisationens ret til at anvende sanktionsmuligheder, såfremt disse forhold overtrædes.

10. Medlemmerne accepterer organisationens ret til at anvende eksklusionsbestemmelsen i vedtægternes § 7, D, såfremt der handles i strid med vedtægterne, og herunder nærværende beskrivelse af deres faktiske fortolkning.

 

Stk. 2.
Foreningsmedlemmer som defineret i §4, stk. 1. nr.  2.

1. Foreningsmedlemmer skal senest den 15. januar meddele DFPOs administration antallet af aktive medlemmer med erhvervsfiskerstatus og alle til foreningsmedlemmet tilknyttede fartøjer pr. 1. januar.

2. Hvert foreningsmedlem skal senest den 1. marts, dog mindst 1 måned inden generalforsamlingen, meddele DFPOs administration navn, postadresse, telefonnummer og e-mail for foreningsmedlemmets formand, samt postadresse, telefonnummer og e-mail for foreningsmedlemmet og skal omgående give meddelelse om eventuelle ændringer i løbet af året.

3. Hvert foreningsmedlem skal senest 14 dage inden generalforsamlingen meddele DFPOs administration navn på den for foreningsmedlemmets stemmeberettigede repræsentant på generalforsamlingen.

4. Foreningsmedlemmerne skal senest 1 måned før den ordinære generalforsamling og senest 14 dage inden en ekstraordinær generalforsamling meddele DFPOs administration eventuelle forslag til generalforsamlingen, herunder kandidater ved formandsvalg.

5. Foreningsmedlemmer skal sikre, at alle fartøjsmedlemmer i foreningen, som ikke er medlemmer hos associerede foreningsmedlemmer, eller som har anden aftale med bestyrelsen i DFPO, er fartøjsmedlem hos DFPO.

 

Stk. 3.
Foreningsmedlemmer og associerede foreningsmedlemmer som defineret i §4, stk. 1., nr. 3

1. Foreningsmedlemmer og associerede foreningsmedlemmer med associerede fartøjsmedlemmer jf. §4, stk. 1., nr. 4 skal senest den 15. januar meddele DFPO’s administration antallet af associerede fartøjsmedlemmer.

 

§ 7. Udmeldelse / Ophør af medlemskab

A. Medlemmer som defineret i §4, stk. 1, nr.  1 (fartøjsmedlemmer)

Stk. 1.
Udmeldelse af organisationen kan ske ved skriftlig henvendelse stilet til organisationens bestyrelse.

 

Stk. 2.
En udmeldelse skal, for at være gyldig, ske med mindst 18 måneders varsel til den 31.december.

 

Stk. 3.
Medlemskab ophører, når ændrede ejerforhold bevirker, at medlemmet ikke længere opfylder kravene i § 4.

 

Stk. 4.
Medlemskab ophører ved et medlems konkurs, umyndiggørelse eller død.

 

Stk. 5.
Ved udløb af opsigelsesvarslet for fartøjsmedlemskab af DFPO, bortfalder fartøjets muligheder for at bruge DFPO’s tilbud såsom bæredygtighedscertificering via MSC og andet.

 

B. Medlemmer som defineret i §4, stk. 1, nr.  2 (foreningsmedlemmer)

Stk. 6.
Udmeldelse af organisationen kan ske ved skriftlig henvendelse stilet til organisationens bestyrelse.

 

Stk. 7.
En udmeldelse skal, for at være gyldig, ske med mindst 18 måneders varsel til den 31. december.

 

C. Medlemmer som defineret i §4, stk. 1, nr.  3 (associerede forenings-medlemmer)

Stk. 8.
Udmeldelse af organisationen kan ske ved skriftlig henvendelse stilet til organisationens bestyrelse.

 

Stk. 9.
En udmeldelse skal, for at være gyldig, ske med mindst 18 måneders varsel til den 31. december.

 

D. Associerede fartøjsmedlemmer som defineret i §4, stk. 1, nr.  4

Stk. 10.
Udmeldelse af organisationen kan ske ved skriftlig henvendelse stilet til organisationens bestyrelse.

 

Stk. 11.
En udmeldelse skal, for at være gyldig, ske med mindst 18 måneders varsel til den 31. december.

 

Stk. 12.
Medlemskab ophører, når ændrede ejerforhold bevirker, at medlemmet ikkelængere opfylder kravene i § 4.

 

Stk. 13.
Medlemskab ophører ved et medlems konkurs, umyndiggørelse eller død.

 

Stk. 14.
Ved udløb af opsigelsesvarslet for fartøjsmedlemskab af DFPO, bortfalder fartøjets muligheder for at bruge DFPO’s tilbud såsom bæredygtighedscertificering via MSC og andet.

 

E. Fællesbestemmelser

Stk. 15.
Medlemskabet ophører ved bestyrelsens opsigelse af et medlem, når dette handler i strid med vedtægter eller bestemmelser fastsat med hjemmel i disse eller forsætligt handler til skade for DFPO.

En sådan opsigelse kan af det pågældende medlem begæres efterprøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling. En sådan begæring har dog ikke opsættende virkning.

 

Stk. 16.
Medlemskab ophører, såfremt et medlem trods påkrav ikke har indbetalt skyldige beløb.

 

§ 8. Medlemmernes hæftelse

Medlemmerne hæfter ikke økonomisk for organisationens forpligtelser.

 

§ 9. Kontingent

Bestyrelsen fastsætter senest den 1. november kontingent og kontingentstruktur for det kommende kalenderår.

Ud over det fastsatte basiskontingent, jfr. §6, stk. 1, nr. 2, kan der til specifikke tiltag etableres betalingsordninger.

 

Afsnit 3 – Organisationens struktur og ledelse

§ 10. Kredsinddeling

Organisationen er opdelt i 3 kredse:

Vest:
Fra grænsen til Limfjorden inkl. øerne i Vadehavet

Nord:
Limfjorden og nord for Limfjorden og Læsø

Øst:
Jyllands østkyst – fra og med Egense til grænsen -, Fyn, Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm og øvrige danske øer.

 

§ 11. Generalforsamling

Stk. 1.
Organisationens generalforsamling er øverste myndighed. Generalforsamlingens beslutninger er bindende og skal udføres af bestyrelsen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af maj måned.

 

Stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når foreningsmedlemmer repræsenterende mindst ¼ af samtlige aktive medlemmer af foreningsmedlemmerne skriftligt forlanger dette, eller når et enigt Forretningsudvalg forlanger dette.

 

§ 12. Generalforsamlingens indvarsling

Stk. 1.
Ordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 6 ugers varsel.

 

Stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 4 ugers varsel.

Indvarsling af generalforsamling sker ved udsendelse af brev eller e-mail til de enkelte foreningsmedlemmers formænd og til formænd for associerede medlemmer med angivelse af tid, sted samt foreløbig dagsorden.

 

§ 13. Generalforsamlingens dagsorden

Stk. 1.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

a. Valg af dirigent.

b. Valg af 3 stemmetællere.

c. Formandens beretning.

d. Gæsterne har ordet.

e. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

f. Rettidigt indkomne forslag.

g. Valg af formand, når sådant valg skal finde sted, jfr. § 15.

h. Meddelelse om kredsudpegning af bestyrelsesmedlemmer.

i. Valg af revisor.

j. Eventuelt.

 

Stk. 2.
Endelig dagsorden samt rettidigt indkomne forslag til en generalforsamling skal udsendes til foreningsmedlemmer senest 3 uger før afholdelse af ordinær generalforsamling og senest en uge før afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 14. Generalforsamlingens forløb

Stk. 1.
Kredsindstillinger af bestyrelsesmedlemmer skal være DFPOs administration i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 2.
Til generalforsamlingen har – ud over medlemmerne af organisationen – medlemmerne af lokalforeningerne adgang og ret til at deltage i forhandlingerne. Bestyrelsen kan meddele gæster ret til deltagelse i forhandlingerne.

 

Stk. 3.
Ved generalforsamlingen skal den, der ønsker ordet, meddele dirigenten sit tilhørsforhold til organisationen, hvilket meddeles forsamlingen, inden taleren får ordet.

 

Stk. 4.
Kun de af de lokale foreningsmedlemmer/kredsforeninger valgte repræsentanter har stemmeret.

 

Stk. 5.
Når bortses fra vedtagelser i medfør af §24 (ophør), §25 (vedtægtsændringer) finder generalforsamlingens vedtagelser sted ved simpelt flertal.

Forslag, der ikke opnår halvdelen af de afgivne stemmer, bortfalder.

 

Stk. 6.
Stemmeafgivning finder sted ved skriftlig afstemning, såfremt mindst én af de stemmeberettigede kræver dette.

 

Stk. 7.
Der kan afgives stemmer ved fuldmagt.

 

Stk. 8.
Stemmeoptælling foretages af de af generalforsamlingen valgte stemmetællere under tavshedspligt.

 

§ 15. Valg af formand

Stk. 1.
Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

 

Stk. 2.
Formanden vælges for en 3-årig periode.

 

§ 16. Bestyrelse

Stk. 1.
Foreningens bestyrelse består af formanden og 14 medlemmer udpeget i kredsene.

 

Stk. 2.
Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, jfr. §15.

 

Stk. 3.
For de 14 bestyrelsesmedlemmer, der udpeges i kredsene, fastlægger kredsene selv valgprocedure, dog kan bestyrelsen i tilfælde af uenighed udstede retningslinjer.

 

Stk. 4.
Fordelingen af antallet af bestyrelsesmedlemmer på kredse er følgende:

Vest:
5 bestyrelsesmedlemmer

Nord:
5 bestyrelsesmedlemmer

Øst:
4 bestyrelsesmedlemmer

Mindst 8 af bestyrelsesmedlemmerne skal opfylde medlemskravene i § 4, stk.1, 1.

Såfremt udpegningen af bestyrelsesmedlemmer i kredsene ikke umiddelbart fører til at mindst 8 bestyrelsesmedlemmer opfylder medlemskravene i §4, stk. 1, 1 kan bestyrelsen pålægge kredsene at udpege medlemmer, således at disse medlemskrav opfyldes med følgende fordeling:

Vest:
3 medlemmer

Nord:
3 medlemmer

Øst:
2 medlemmer

 

Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer er, med undtagelse af formand, valgt for 2 år.

 

Stk. 6.
En kreds kan ændre de udpegede bestyrelsesmedlemmer, såfremt forhold i kredsen måtte gøre dette ønskeligt.

 

Stk. 7.
Der udpeges af kredsene personlige 1. og 2. suppleanter for hvert bestyrelsesmedlem.

 

Stk. 8.
Bestyrelsen afholder konstituerende møde efter generalforsamlingen. På dette møde vælges to næstformænd for hhv. en 2.årig periode og en 1. årig periode. Der vælges endvidere 3 bestyrelsesmedlemmer til Forretningsudvalget, som herefter udgøres af formanden, de to næstformænd og de tre valgte bestyrelsesmedlemmer.

Ved valget af næstformænd og øvrige medlemmer af Forretningsudvalget tilstræbes en sammensætning, så Forretningsudvalget er geografisk og fiskerimæssigt balanceret sammensat.

 

Stk. 9.
I tilfælde af formandens forfald konstituerer bestyrelsen en næstformand i dennes sted.

 

Stk. 10.
Udtræder et medlem af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder den af kredsen udpegede suppleant i hans sted.

 

Stk. 11.
Bestyrelsen vedtager en forretningsorden, af hvilken det fremgår, hvorledes beslutninger i bestyrelsen træffes.

Forretningsordenen besluttes ved ¾ flertal.

 

Stk. 12.
Til en gyldig beslutning i bestyrelsen fordres, at mindst 8 medlemmer af bestyrelsen har deltaget i bestyrelsesmøde, enten ved fremmøde eller via elektroniske medier. Af disse medlemmer skal mindst formanden eller en næstformand have deltaget.

 

Stk. 13.
Formanden, næstformændene, medlemmerne af forretningsudvalget og bestyrelsesmedlemmerne modtager en honorering, som fastlægges af bestyrelsen.

 

Stk. 14.
Bestyrelsen kan beslutte at oprette observatørpladser i bestyrelsen for associerede foreningsmedlemmer af organisationen.

Observatører har tale- men ikke stemmeret i bestyrelsesmøderne.

 

§ 17. Forretningsudvalg og øvrige faste udvalg

Stk. 1.
Forretningsudvalg (økonomiudvalg)

Der etableres et Forretningsudvalg, jfr. § 16. stk.8.

Forretningsudvalget følger, koordinerer og overvåger organisationens løbende arbejde. Forretningsudvalget kan af bestyrelsen gives beslutningskompetence på organisationens vegne, men har ikke en sådan kompetence uden bestyrelsens delegering.

Formanden varetager formandsposten i Forretningsudvalget.

 

Stk. 2
Faste udvalg.

Bestyrelsen kan nedsætte en række faste udvalg. De faste udvalg har som udgangspunkt et medlem af Forretningsudvalget som formand.

 

Stk. 3.
Kommissorier for udvalgene

Bestyrelsen fastlægger kommissorier for de enkelte udvalg. I kommissorierne fastlægges udvalgenes arbejdsområder og selvstændige beføjelser.

 

Stk.4.
Kritisk revisor

Et medlem af Forretningsudvalget udpeges af bestyrelsen som organisationens kritiske revisor.

 

§ 18. Organisationens ledelse og administration

Stk. 1.
Organisationens virksomhed ledes af bestyrelsen.

 

Stk. 2.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og på bestyrelsens vegne til generalforsamlinger.

 

Stk. 3.
Bestyrelsen afholder møder mindst 6 gange årligt.

 

Stk. 4.
Organisationens daglige ledelse varetages af en direktion bestående af en eller flere personer, som er ansat af bestyrelsen. Efter samråd med Forretningsudvalget ansætter direktionen det fornødne personale til at bestride organisationens arbejdsområder.

 

Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer og /eller medarbejdere kan bemyndiges til at handle på organisationens vegne, politisk såvel som økonomisk.

 

Afsnit 4 – Særlige bestemmelser

§ 19. Erhvervsøkonomiske aktiviteter m.v.

Organisationen kan engagere sig i erhvervsmæssige aktiviteter, der er i overensstemmelse med organisationens formål, samt med regler vedrørende producentorganisationers virke.

 

§ 20. Medlemsblad m.v.

Stk. 1.
Organisationen udgiver et medlemsblad og driver en eller flere hjemmesider.

 

Stk. 2.
Medlemsbladet sendes til alle medlemmer.

 

Afsnit 5 – Organisationens budget,
regnskab og revision

§ 21. Organisationens budget og regnskab

Stk. 1.
Organisationens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk. 2.
Organisationen opstiller budget for kalenderåret. Budgettet vedtages af bestyrelsen inden udgangen af november måned forud for kalenderåret.

 

Stk. 3.
Når regnskabsåret er udløbet, skal der udfærdiges regnskab, som revideres og forelægges bestyrelsen, hvorefter regnskabet inden generalforsamlingen kan rekvireres af foreningsmedlemmer hos DFPO. Regnskabet fremlægges og godkendes på generalforsamlingen, jf. § 13, stk. 1.

 

§ 22. Organisationens revision

Organisationens revisor skal være et statsautoriseret revisionsfirma.

 

Afsnit 6 – Organisationens formue

§ 23. Organisationens formue

Stk. 1.
Organisationens formue anbringes i bank, sparekasse, værdipapirer eller fast ejendom efter bestyrelsens anvisning.

Stk. 2.
Organisationen hæfter for sine forpligtelser med hele sin formue.

 

Afsnit 7 – Organisationens ophør,
vedtægtsændringer, ikrafttrædelse

§ 24. Organisationens ophør

Stk. 1.
Organisationens ophør kan kun besluttes, når der i tilslutning til dagsordenen for generalforsamlingen er optaget den fulde ordlyd af forslaget.

Stk. 2.
Beslutning om ophør kan kun vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst én måneds mellemrum.

Stk. 3.
På den første af de i stk. 2 nævnte generalforsamlinger skal et stemmetal, svarende til mindst ¾ af de mulige stemmer i organisationen, stemme for ophør.

Stk. 4.
På den anden af de i stk. 2 nævnte generalforsamlinger skal et simpelt flertal af de fremmødte stemme for ophør.

Stk. 5.
I tilfælde af beslutning om organisationens ophør, tager den sidst afholdte generalforsamling stilling til fordeling af organisationens formue, der skal anvendes til støtte for fiskeriet.

 

§ 25. Vedtægtsændringer

Stk. 1.
Vedtægtsændringer kan kun besluttes, når der i tilslutning til dagsordenen for generalforsamlingen er optaget den fulde ordlyd af forslaget/forslagene.

Stk. 2.
Eventuelle ændringer som følge af forhandlingerne, kan kun ske inden for rammerne af de fremsatte ændringsforslag.

Stk. 3.
Beslutning om ændringer af vedtægterne kræver, at et stemmetal svarende til mindst ¾ af de mulige stemmer i organisationen, stemmer for ændringerne.

Stk. 4.
Såfremt der ikke er det fornødne stemmetal repræsenteret på generalforsamlingen, kan vedtægtsændringer gennemføres på en efterfølgende, ekstraordinær generalforsamling.  Til beslutning af vedtægtsændringer på en sådan ekstraordinær generalforsamling kræves simpelt flertal blandt de repræsenterede stemmer.

 

§ 26. Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er vedtaget på organisationens ordinære generalforsamling den 19. maj 2017 og træder i kraft 19. maj 2017.

Gå til toppen