Høringssvar til miljøkonsekvensrapporten for havvindmølleprojektet Thor Havvindmøllepark

Hermed kommentarer fra Danmarks Fiskeriforening PO på Energistyrelsens udkast til plan for havvindmølleprojektet Thor Havvindmøllepark med den tilhørende miljørapport.

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (herefter benævnt ”DFPO”) har den 23. april 2024 modtaget ovennævnte høring.

DFPO er uenig i miljørapportens konklusion vedrørende konsekvenserne for fiskeriet i havvindmølleområdet. Projektet vil få væsentlige konsekvenser for fiskeriet. Et forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber i havvindmølleområdet vil få stor betydning for de fiskere, som bliver forvist fra de fiskepladser, som deres levebrød er baseret på. Fiskerne kan ikke blot ændre deres ruter og fiske uden om de planlagte områder. Derfor rammer et forbud mod bundslæbende redskaber også fiskeriet i de omkringliggende områder. Konsekvenserne for de erhvervsfiskere, der normalt fisker i området, og det lokalsamfund som er afhængige af dem, vil derfor blive væsentlige.

Der bør oprettes sejladskorridorer gennem projektområdet i anlægsperioden, således af fiskerne ikke skal sejle flere timer rundt om projektområdet for at nå ud til de fiskepladser, som de normalt fisker på.

Der er mindst 1400 meter mellem møllerne og det bør være muligt at oprette en sejladskorridor for eksempel fra position 56”20,35 7”45,85 ud til 56”19,65. 7”34,00. Den normale sikkerhedsafstand til offshore aktiviteter er 500 meter, så det bør være muligt at lave en sejladskorridor med en bredde på 100 m.

Det er derfor vigtigt, at den videre planlægning og tilladelser bliver foretaget med henblik på at opnå sameksistens, således at havmiljøet og fiskerimulighederne ikke påvirkes unødigt negativt af mølleparken og de tilhørende kabler.

Fiskerne er stadig meget bekymret for støj fra vingerne og ned gennem fundamenterne og kabler til havbunden og magnetiske felter omkring kabler. Hvordan påvirker disse faktorer forekomsten af fisk i havvindmølleparkerne og indirekte bidrager til negative virkninger på miljøet.

Det er også vigtigt, at gunstige forhold for prædatorer belyses i langt højere grad. Det har vist sig, at skarv kan sidde og raste på møllefundamenterne og derfor i langt højere grad jage i havvindmølleparker, hvilket stresser fiskene i parkerne og begrænser fiskeforekomsten. Stigende forekomster af sæler og marsvin og deres konsekvenser på de forskellige arter af fisk bør ligeledes belyses.

Der bør derfor gennemføres baseline undersøgelser for fisk og skaldyrs bestandene i områderne samt krav om løbende monitering af udviklingen af disse bestande i de berørte områder. Hvis planerne gennemføres på det foreliggende grundlag, er konsekvenserne for havmiljøet og fiskebestande uforudsigelige.

Kablet fra mølleområdet til land går gennem et værdifuldt fiskeområde og fiskeriet i kabelområdet bør undersøges nærmere, således at man mere præcist ved, hvad omkostningerne for fiskeriet bliver, og alternative ruter kan undersøges. Det bør samtidigt i den videre planlægning sikres, at kablerne til land nedgraves og overdækkes, samt udformes, således at de ikke arbejder sig op af havbunden, hvor det er muligt. Det bør ligeledes gøres til et vilkår, at koncessionshaver skal søge dispensation fra kabelbekendtgørelsen for fiskeri med bundslæbende redskaber, hvor det er muligt. Alt sammen for at sikre sameksistens således at fiskeriet og havmiljøet ikke bliver påvirket, hvor dette ikke er absolut nødvendigt.

Det bør i etableringstilladelsen understreges, at det er koncessionsindehaverens ansvar at kontakte alle fiskere, der normalt fisker i området, eller deres foreninger, for at indgå i forhandlinger om kompensation for mistet fiskeri.

Formuleringen i etableringstilladelsen punkt 2.5.4 bør ændres, således at det er et krav, at spørgsmålet om erstatning for gener for fiskeriet under anlægsfasen og for permanente tab og størrelsen af den eventuelle erstatning, er fastlagt inden anlægsfasen. Ordene ”så vidt muligt” er alt for løs en formulering til at give vilkåret reelt indhold. Det bør være muligt at få afklaret disse spørgsmål, før man anlægger så omfattende projekter.

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisations høringssvar til miljøkonsekvensrapporten for havvindmølleprojektet Thor Havvindmøllepark

Download PDF