Høring over udkast til revideret kapacitetsbekendtgørelse

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (herefter benævnt ”DFPO”) har den 16. november 2023 modtaget ovennævnte høring.

Nedenfor fremgår DFPOs bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet.

DFPOs bemærkninger

Ad udkastet til revideret § 26: Det foreslås at revidere bestemmelsen således, at et fartøj, som er optaget på en særlig EU-bomtrawlsliste, kan opnå tilladelse til at forøge motorkraften til maksimalt 221 kW

DFPO kan anbefale den foreslåede revidering af bestemmelsen.

Ad bilag 1 ”Fartøjsregisterskema”. Motoroplysninger, pkt. 243. ”Dato for installation”.

Det er DFPOs vurdering, at ”dato for installation” ikke kan bruges til noget, særligt henset til at man har en indberetningspligt på 30 dage fra ændring er fortaget.

En motorudskiftning kan tage fra 1 uge til 3 måneder, og i forbindelse med nybygning er det ikke unormalt at man installerer motoren på udenlandsk værft et år før fartøjet tages i brug.

Det anbefales, at pkt. 243 omdøbes til ”dato for ibrugtagelse” eller ”ibrugtagningsdato”.
Uanset installationsdatoen, kendes effekten ikke før Søfartsstyrelsen har fastsat denne og udstedt fartstilladelse.

Høring over udkast til revideret kapacitetsbekendtgørelse

Download PDF