Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (herefter benævnt ”DFPO”) har den 8. november 2023 modtaget ovennævnte høring.

Indledningsvist skal DFPO erindre om, at DFPO tidligere bl.a. i Det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg, ved seneste høring af reguleringsbekendtgørelsen i august dette år mv., har foreslået, at 5 % af blåhvillingekvoten afsættes til Fiskereserven. DFPO finder fortsat, at der behov for at afsætte en mængde af blåhvillingekvoten til fiskereserven. Anvendelse af reserven forudses i første omgang anvendt til afdækning af bifangster, men andre formål kan komme på tale.

Nedenfor fremgår DFPOs bemærkninger til udkastet til revideret bekendtgørelse.

DFPOs bemærkninger

Udregning af årsmængde

Ad udkastet til § 41, stk. 2 og bilag 19: nyt bilag 19, som beskriver, hvorledes et fartøjs årsmængde udregnes på baggrund af de FKA eller IOK, som er tilknyttet fartøjet.

Den indsatte henvisning i § 41, stk. 2, til bilag 19 er ok.

Ved gennemlæsning af udkastet til bilag 19, må DFPO konstatere, at bilaget godt kan sættes mere pædagogisk op. Det kan være svært at gennemskue, hvilken forklaring, der er til hvilken formel.

Låne-FKA og -IOK

Ad udkastet til § 62, stk. 4, nr. 3 samt § 66, stk. 4, nr. 3: tildelte låne-FKA og låne-IOK tæller ikke længere med i fartøjernes opgørelse af kvotekoncentration.

DFPO vurderer, at der er tale om en rettighed af midlertidig karakter, hvorfor vi godt kan godt acceptere den foreslåede ændring.

Ad udkastet til § 128, stk. 5: fartøjer, som får tildelt låne-FKA eller låne-IOK, skal ikke på basis af de tildelte låne-FKA eller låne-IOK have adgang til uddelinger af mængder fra Fiskereserven.

I høringsbrevet beskrives det, at fartøjer, som allerede har fået tildelt låne-FKA og låne-IOK før 1. januar 2024, og dermed den reviderede bekendtgørelses ikrafttræden, fortsat vil få tildelt mængder fra Fiskereserven på basis af de tildelte låne-FKA og låne-IOK, så længe de er med i ordningen, medmindre fartøjet efter 1. januar 2024 også får tildelt låne-FKA eller låne-IOK på basis af en anden nyetableret fisker.
DFPO kan tiltræde forslaget på baggrund af den beskrevne aftrapningsordning.

FKA-rationsfiskeri

Ad udkastet til § 98, stk. 4: Fiskeristyrelsen kan give tilladelse til deltagelse i FKA-rationsfiskeri, selvom der er frasolgt kvoteandele af den pågældende kvote efter 1. januar 2014, jf. § 98, stk. 1. Forudsætningen for tilladelsen er, at alle ejerne skal være udskiftet efterfølgende.

Det fremgår af høringsbrevet, at der er tale om genindførelse af en bestemmelse, som eksisterede i bekendtgørelsen frem til august 2022.

DFPO tiltræder, at reglen genindsættes under de nævnte forudsætninger.

FKA-FE og IOKINDUSTRI-FE

Ad udkastet til § 113, stk. 3: ”Det foreslås at slette stykket, da det vurderes overflødigt at nævne et fartøj kan godkendes som IOKINDUSTRI-FE fartøj uanset, om det allerede er godkendt som FKA-FE fartøj eller omvendt i bekendtgørelsen, da det følger af de øvrige bestemmelser, at der ikke er et forbud mod at søge begge ordninger”.

DFPO anbefaler af informative hensyn, at stykket forbliver i reguleringsbekendtgørelsen, henset til at det ikke er indlysende for alle, at det er tilladt at deltage i begge ordninger.

Genberegning af kvoteandele

Ad udkastet til § 128, stk. 2-3: foreslås slettet som følge af genberegningen, og

Ad udkastet til Bilag 2: mængderne i bilag 2 blevet revideret som følge af genberegning af fartøjernes kvoteandele af FKA og IOK

DFPO skal i forbindelse med dette høringssvar gøre opmærksom på, at DFPO gentagende gange, har anmodet om at blive inddraget i arbejdet med den endelige genberegning af fartøjspromilleandele. I forbindelse med den seneste høring af reguleringsbekendtgørelsen i august 2023, bemærkede DFPO endnu engang, at DFPO ønskede at blive inddraget i forbindelse med genberegningen. Hertil svarede Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i høringsnotatet for den pågældende høring, ”at erhvervets organisationer vil blive inddraget yderligere i den planlagte genberegning af kvoteandelene”.

DFPO har ikke været inddraget i forbindelse med selve genberegningen, men udelukkende fået præsenteret forslaget til genberegning kort tid forinden forslaget kom i høring.

DFPO ser sig nødsaget til at tage et generelt forbehold for de foreslåede ændringer som følge af genberegningen. DFPO kan ikke på det foreliggende grundlag se, hvad årsagerne er til de forskellige ændringer, men udelukkende konstatere, at de er der.

DFPO skal konkret anmode om at se de bagvedliggende beregninger for fordeling af kvoterne for torsk og tunge i Nordsøen – både for den nugældende fordeling, såvel som for den foreslåede fordeling efter genberegningen. DFPO undrer sig særligt over, at der er sket en reduktion i den afsatte mængde til fiskereserven.

Derudover skal DFPO anmode om, at bilag 2 starter med FKA-arter.

Endvidere skal DFPO bemærke, at der er uklarhed over systematikken i oplistningen af arter; forholdet imellem kolonne B er ikke i overensstemmelse med kvoteområderne.

DFPO opfordrer til, at det bliver muligt at kunne justere på ændringerne, såfremt man senere hen konstaterer fejl.

Dispensation for overskridelse af kvotekoncentrationslofterne

Det fremgår af høringsbrevet, at: ”Fartøjer, personer eller selskaber, der som følge af de foreslåede ændringer af § 62, stk. 4, nr. 3, § 66, stk. 4, nr. 3, bilag 2 samt bilag 13, måtte overskride kvotekoncentrationslofterne, vil indtil videre få dispensation, og skal således ikke frasælge de kvoteandele, som overstiger kvotekoncentrationslofterne.”

DFPO antager, at det gør sig gældende, at det er samtlige kvotekoncentrationslofter, der henvises til.

Derudover bemærker DFPO, at det fremgår, at man ”indtil videre [vil] få dispensation”. Foreligger der en på forhånd besluttet slutdato for den givne dispensation?

Forslag vedrørende FKA-rationsfiskeri med flere fartøjer i ét selskab

DFPO har modtaget et forslag vedrørende en eksisterende problematik i forbindelse med tilmelding og tildeling af rationsmængder når man ejer flere fartøjer.

Iflg. reguleringsbekendtgørelsen, så kan man først tilmelde fartøjerne til rationsfiskeri, når fartøjerne til sammen har fisket årsmængde på alle deres fartøjer. Dette blev indført i reguleringsbekendtgørelsen for at undgå kvotejoller, hvor man gemte årsmængden på jollen til efter endt rationsfiskeriet.

Hvis man ejer to fartøjer, hvor det ene har årsmængde, og det andet fartøj ikke har, vil der opstå visse udfordringer i forhold til tildeling af rationsmængder. På tidspunktet hvor fartøjerne til sammen har fisket årsmængden på som ligger på det ene fartøj, bliver begge fartøjer tilmeldt rationsfiskeri. Fartøjet, der ikke har årsmængder bliver tildelt rationsmængder straks efter tilmeldingen, men fartøjet med årsmængderne bliver først tildelt rationsmængder, når fartøjet ikke længere selv har en restmængde på fartøjets licens. Med denne model, så vil fartøjet med årsmængderne først blive tildelt rationsmængde når fartøjet selv har fisket hele fartøjets egne årsmængder, og fartøjet uden årsmængder kan ikke søge før en samlet årsmængde er fisket.

Fartøjerne vil derfor tilsammen altid skulle leje den mængde, som fartøjet uden årsmængder fisker inden begge fartøjerne kan søge om rationsfiskeri.

Det er ikke muligt for ejerne at overføre promiller eller årsmængder fra fartøjet med årsmængder til fartøjet uden årsmængder for at afhjælpe problemet. Hvis der overføres en promilleandel fra fartøjet med årsmængder til fartøjet uden årsmængder, så bliver fartøjet med årsmængder befængt i forhold til deltagelse i rationsfiskeri for altid.

Hvis der overføres en årsmængde for indeværende år på en 25 % overdragelse, så vil fartøjet med årsmængder være befængt for rationsfiskeri i indeværende år.

En løsning på problematikken kunne være en mindre ændring af reguleringsbekendtgørelsen, hvor en 25 % overdragelse tillades imellem fartøjer med samme ejerkreds, uden af det afgivende fartøj bliver udelukket for deltagelse i rationsfiskeri. Fartøjernes årsmængder og landinger ville så blive udlignet på en 25 % overdragelse, samtidigt med at der kan søges om rationsfiskeri til fartøjerne. Begge fartøjer vil på tidspunktet så have fisket 100 % den årsmængde som ligger på fartøjerne, og begge blive tildelt rationsmængde i Fiskeristyrelsen system når de har fået licenserne.

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af fiskeriet

Download PDF