Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (herefter benævnt ”DFPO”) har den 9. juni 2023 modtaget ovennævnte høring.

Indledningsvist skal DFPO erindre om, at vi tidligere bl.a. i Det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg har foreslået, at 5 % af blåhvillingekvoten afsættes til Fiskereserven. DFPO finder fortsat, at der behov for at afsætte en mængde af blåhvillingekvoten til fiskereserven allerede i indeværende år. Anvendelse af reserven forudses i første omgang anvendt til afdækning af bifangster, men andre formål kan komme på tale og kan evt. foreslås op til 1. januar 2024.

Tilsvarende skal erindres om, at DFPO ønsker at bidrage, når der skal ske den endelige genberegning af fartøjspromilleandele, hvor det skal ende med, at der er 1000 promilleandele for hver kvote. I sin tid blev det angivet, at der særligt skulle fokuseres på ”at formidle til fiskere mv., at den gamle og den nye promilleandel giver det samme antal kg fisk. Der laves regneeksempler tilbage i tiden.” Dette arbejde vil det være fordelagtigt at inddrage DFPO i.

Endvidere skal vi gøre opmærksom på at, vi har indsat forslag til ny § 44. stk. 4 i den nedenstående gennemgang af udkast til revideret bekendtgørelse.

Nedenfor fremgår DFPOs bemærkninger til udkastet til revideret bekendtgørelse.

DFPOs bemærkninger

Ad § 3, nr. 9) – Det er tilføjet, at man skal have en tilladelse for at fiske efter læbefisk

DFPO kan anbefale, at et evt. fiskeri efter læbefisk kommer til at ske på baggrund af tilladelse.

Ad § § 4, stk. 1 – Det er tilføjet, at man skal have en tilladelse i henhold til kolonne H, I og J i bilag 2 for at fiske på de mængder, som er omfattet af de rationsfiskerier, som kolonnerne henviser til.

En ”teknisk” ændring. DFPO har ingen bemærkninger hertil.

Ad § 42, stk. 1,– ”De IOK, der er tildelt på grundlag af fiskeri af sild i Limfjorden, må fiskes helt eller delvist i Limfjorden eller i Nordsøen uden for Limfjorden. Dette gælder, uanset om kvoteandelene er overdraget til et eller flere andre fartøjer.”

DFPO konstaterer, at revisionen af § 42, stk. 1, og sletningen af de nugældende stk. 2 og stk. 3 betyder, at reglerne for overførsel af sild fra Limfjorden foreslås ændret, således at ejerne af kvoteandele til sild i Limfjorden selv kan beslutte, om sildene skal fiskes helt eller delvist i Limfjorden eller i Nordsøen uden for Limfjorden.

DFPO kan anbefale ændringen.

Ad § 43, stk. 2 – ”Fartøjer, som lander til industriformål, er ikke omfattet af kravet om anmeldelse af bifangster af fangster, som de ikke har årsmængder af, når der er tale om bifangster. Bifangster, som de ikke har årsmængder af, afskrives på fartøjets årsmængde for hovedarten…”

DFPO kan konstatere, at det med forslaget er præciseret, at kravet om selv at skaffe sig mængder til bifangster på arter, som fartøjet ikke selv råder over, ikke gælder for bifangster i industrifiskeriet, da disse mængder afskrives på hovedarten.

Det fremgår af den foreslåede tekst, at der er tale om fartøjer, der lander ”til industriformål”. DFPO skal hertil bemærke, at der ikke fremgår en definition i reguleringsbekendtgørelsen af, hvad der menes med ”industriformål”, dog ses definitioner på ”industrifisk” og ”industrifiskeri”. Derfor anbefaler DFPO, at teksten omformuleres i overensstemmelse hermed, således: ”Fartøjer, som lander industrifisk, er ikke…”.

Endvidere skal DFPO anbefale, at de foreslåede § 43, stk. 2, 1. og 2. punktum mere overordnet omformuleres af hensyn til forståelsen. Særligt affattelsen af første punktum synes uklar og ikke letlæseligt.

Derudover kan DFPO anbefale forslaget.

Ad § 43, stk. 3 – ”Krav om anmeldelse, jf. stk. 1, for fartøjsførere, som fisker på en mængde givet i en tilladelse jf. § 4, gælder ikke, for fartøjer tilmeldt et puljefiskeri, jf. § 59 når de fisker på de årsmængder, som puljen råder over. Fartøjer, som er tilmeldt et puljefiskeri, jf. § 59, skal indsende anmeldelse, jf. stk. 1, hvis de deltager i et rationsfiskeri, jf. § 92, § 93 eller § 98.”

DFPO bemærker, at det er præciseret, at fartøjer, som deltager i et rationsfiskeri, og som er medlem af en pulje, ikke skal indsende anmeldelse af at de har overskredet deres årsmængde, når de fisker på puljens årsmængder.

DFPO kan anbefale den foreslåede præcisering.

Ad § 43, stk. 4 – Fristen for at købe ekstra årsmængde i tilfælde af overskridelse af fartøjets årsmængde foreslås forlænget fra 5 til 10 hverdage.

DFPO kan anbefale den foreslåede ændring.

Ad § 44, stk. 2 – ”Fiskeristyrelsen vil senest den 1. februar meddele, hvilke kvoter der i det pågældende år er omfattet af muligheden for at overføre mængder fra det pågældende år til det efterfølgende år, jf. § 45, stk. 1, samt hvilke kvoter der er omfattet af muligheden for at fiske på dele af årsmængderne for det følgende år allerede i det pågældende år, jf. § 45, stk. 2.”

Der er oprettet et nyt stk. 2, som fastslår, at Fiskeristyrelsen senest den 1. februar vil meddele, hvilke kvoter der i det pågældende år er omfattet af muligheden for år til år fleksibilitet.

DFPO kan anbefale forslaget og finder det i øvrigt positivt, at man på dette område har lyttet til erhvervets anbefaling i arbejdsgruppen om år til år fleks.

Ad § 44, stk. 3 – ”Fiskeristyrelsen uddeler senest den 1. marts årsmængder af IOK eller FKA fra Fiskereserven på basis af overførte mængder fra det forudgående år.”

Der er oprettet et nyt stk. 3, som fastslår, at Fiskeristyrelsen senest den 1. marts vil uddele årsmængder af IOK eller FKA på basis af overførte mængder fra det forudgående år.

DFPO kan anbefale forslaget og finder det i øvrigt positivt, at man på dette område har lyttet til erhvervets anbefaling i arbejdsgruppen om år til år fleks.

Forslag fra DFPO til ny § 44, stk. 4 – ”Fiskeristyrelsen uddeler senest den 1. april 10 % ekstra fleksmængde (overbooking) for alle kvoter, som har kvotefleks, jf. § 44. stk. 2., medmindre andet besluttes i Det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg. For øvrige kvoter tager Det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg stilling om evt. overbooking senest 1. maj.”

I forbindelse med arbejdet i arbejdsgruppen om år til år fleks har DFPO anbefalet, at det indsættes i reguleringsbekendtgørelsen, at der sker uddeling af ekstra 10 % fleksmængde for alle kvoter, som jf. § 44. stk. 2, er omfattet af år til år fleks, medmindre Det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg beslutter noget andet.

DFPO finder, at dette forslag til uddeling er en oplagt konsekvens af § 44, stk. 2.

Desuden foreslås også at det indsættes, at for øvrige kvoter tager Det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg stilling om evt. overbooking senest 1. maj.

Ad § 94, stk. 6 – ”Der kan udstedes tilladelse til rationsfiskeri af sild, såfremt der resterer en uopfisket mængde på 10 tons eller derunder. Uopfiskede mængder af sild vil til enhver tid først fragå fartøjets aktuelle årsmængde, hvis denne ikke allerede er opfisket.”

Det foreslås, at fartøjer, der har fået tildelt generationsskiftesild, kan ansøge om deltagelse i rationsfiskeri af sild, hvis der resterer under 10 tons af deres tildelte generationsskiftesild.

Ved deltagelse i rationsfiskeri afskrives mængderne først på fartøjets resterende mængde af generationsskiftesild.

DFPO kan anbefale forslaget.

Ad § 96, stk. 2 – Det foreslås, at skæringsdatoen for tilbagelevering til Fiskereserven for uudnyttede mængder i rationsfiskeriet efter sild i Limfjorden og Nordsøen ændres fra 1. oktober til 15. december. Ændringen foreslås for at sikre en bedre udnyttelse af de afsatte mængder til rationsfiskeriet.

DFPO kan anbefale forslaget.

Ad § 118, stk. 8 – ”Fiskeristyrelsen kan højst tildele et fartøj låne-FKA af mørksej, torsk og tunge for 90 pct. af beregningsgrundlaget i stk. 4, heraf maksimalt 30 pct. af beregningsgrundlaget på henholdsvis mørksej, torsk og tunge.”

Det er præciseret, at begrænsningen på tildeling af lånefisk for mørksej, torsk og tunge på 30 % af beregningsgrundlaget skal måles pr. art. Det vil sige, at de 3 arter tilsammen maksimalt kan udgøre 90 % af beregningsgrundlaget.

DFPO kan anbefale den foreslåede præcisering.

Ad § 129, stk. 2, nr. 6 – Det foreslås, at ligesom for IOK skal salgsprisen for FKA oplyses i forbindelse med salg af kvoter. Det er også præciseret, at der skal være tale om prisen uden moms.

DFPO skal anmode om, at indberetningsreglerne ved salg af FKA bliver lempet, således at hvis det er ”en pakke” der sælges, at det kun er den totale salgspris der skal oplyses. Vi og mæglerne bliver ofte udfordret, når man ønsker salgsprisen oplyst, da de fleste salg sker i udbud til en forhandlingspris og der ofte indgår 5-10 arter i udbuddet. Derfor kan det være svært, og nogle gange urealistisk, at tilbageføre et afslag i prisen for den samlede pakke til den enkelte art, og for mindre partier kan det være helt håbløst og vil ikke give et retvisende billede af prisen for den enkelte art.

Eksempelvis hvis der er mange torsk i en pakke, vil disse være prisdannende for hele pakken. Modsat hvis der er få torsk i pakken vil disse betragtes som en bonus i den samlede handel.

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af fiskeriet

Download PDF