Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri saltvand

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (herefter benævnt ”DFPO”) har den 20. april 2023 modtaget ovennævnte høring.

DFPO bemærker, at bortset fra den indsatte definition af ”fartøjers længde overalt” og den nye § 23, stk. 2, hvor der angives, hvor stor en mængde af BT og kW, der er afsat til ordningen for låne-kapacitet, så er der hovedsageligt er tale om sproglige præciseringer. DFPO har ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer.

Dog skal DFPO i forbindelse med høringen henlede opmærksomheden på, at der er en del fiskere, der står til at miste deres disponible kapacitet samtidig i den kommende måned. Dette skyldes, at der den 1. juli 2017 trådte en version af kapacitetsbekendtgørelsen i kraft, som indebar, at alle, der ikke havde registreret deres disponible kapacitet inden 1. juli 2018 ville miste den. Denne version af kapacitetsbekendtgørelsen indeholdt samtidig en ny regel, hvorved disponibel kapacitet fra slettede fartøjer forældes og overføres til kapacitetsfonden efter 5 år.

Den 1. juli 2023 er 5-årsdagen for denne registrering, og derfor er der således en del disponibel kapacitet, som står til at forælde.

På nuværende tidspunkt er der en del fiskere, der på nuværende tidspunkt ansøger om kompensation fra brexittilpasningsreservens kvoteværditabsordning til ejere af fiskefartøjer for kvoteværditab som følge af brexit. Under kvoteværditabsordningen stilles en kapacitetsbetingelse, som betyder at ansøgere ikke må øge deres aktive kapacitet ud over hvad de havde på tidspunktet for ordningens åbning den 25. april 2023, alternativt 31. december 2020, og indtil 3 år efter udbetaling af kompensationen.

De fiskere, der søger om kompensation for deres tab som følge af brexit har således ikke på nuværende tidspunkt, og de næste 3 år, mulighed for at aktivere deres disponible kapacitet inden den forælder.

Derfor anbefaler DFPO, at forældelsesfristen i kapacitetsbekendtgørelsens § 19 forlænges med yderligere 5 år for alle fiskere, der har registreret disponibel kapacitet.

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri saltvand

Download PDF