Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om elektronisk monitorering af visse fartøjer i Kattegat

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (herefter benævnt ”DFPO”) har den 19. april 2023 modtaget ovennævnte høring.

Indledningsvis skal DFPO bemærke, at DFPOs overordnede anbefaling er, at bekendtgørelsen om elektronisk monitorering af visse fartøjer i Kattegat ophæves, og at reglerne i stedet skrives ind i reguleringsbekendtgørelsen på en sådan måde, at reguleringen af elektronisk monitorering sker ved udstedelse af fiskeritilladelser mv.

Nedenfor fremgår DFPOs konkrete bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet.

DFPOs bemærkninger

Ad 2: Vedrørende fartøjer omfattet af bekendtgørelsen
DFPO fremsatte i vores høringssvar fra juni 2022 forslag om, at bekendtgørelsen skulle begrænses til kun at omfatte fartøjer, der fisker efter jomfruhummer med slæbende redskaber. Dette henset til at baggrunden for indførelse af elektronisk monitoreringssystem med kameraer og sensorer på fartøjer i Kattegat er, at ”torskebestanden i Kattegat er i meget dårlig forfatning”, og at projektet har haft ”til formål at dokumentere jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, herunder særligt bifangsten af torsk og overholdelsen af landingsforpligtelsen”. I det efterfølgende høringssvar skrev Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, at ”Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan oplyse, at der ikke er aktuelle planer om at lade andre fartøjssegmenter end fartøjer med slæbende redskaber omfatte af kravet om elektronisk monitorering i Kattegat.”.

DFPO skal derfor anmode om at det bliver kodificeret i bekendtgørelsesteksten, at bekendtgørelsen udelukkende omfatter fartøjer, der fisker efter jomfruhummer med slæbende redskaber.

Derudover fremsatte DFPO i samme høringssvar i sommeren 2022 forslag om, at det skal være muligt for fartøjsejerne at frasige sig muligheden for fiskeri efter jomfruhummer i Kattegat for til gengæld ikke at skulle have monteret udstyr til elektronisk monitorering. DFPO skal i dette høringssvar genfremsætte forslaget med henvisning til, at vi oplever, at der reelt eksisterer en praksis på området i dag i forbindelse med handel med fartøjer, hvor Fiskeristyrelsen frafalder udkast til påbud om elektronisk monitorering, hvis man i høringsprocessen oplyser, at fartøjet ved sin nye ejer ikke længere vil fiske i Kattegat.

Ad § 4: Vedrørende krav til fartøjer, som er omfattet af påbud om elektronisk monitorering

Grundlæggende finder DFPO det positivt, at der sker en kodificering, således, at det fremgår af bekendtgørelsesteksten, at Fiskeristyrelsen skal varsle fartøjsføreren forud for, at der foretages kontrol af det elektroniske monitoreringssystems funktionalitet gennem direkte adgang til stillbilleder og kameraoptagelser i realtid.

Mere overordnet undrer DFPO sig dog over, at det ikke fremgår af bekendtgørelsesteksten, at § 4, nr. 2), 4), og 7) skal gælde i forbindelse med fiskeri i Kattegat. Det fremgår med forskellige formuleringer i § 4, nr. 1), 3), 5) og 6), at disse kun gælder enten under eller i forbindelse med fiskeri i Kattegat.

DFPO skal derfor anbefale, at det bliver indskrevet, at § 4, nr. 2), 4) og 7) gælder i forbindelse med fiskeri i Kattegat. Reelt vil det simplificere bestemmelsen, hvis første sætning af § 4 blev ændret til følgende ordlyd: ”For fartøjer omfattet af et påbud efter § 2, stk. 1, gælder følgende i forbindelse med fiskeri i Kattegat:”, således at det blev tydeligt at samtlige regler i paragraffen udelukkende finder anvendelse i forbindelse med fiskeri i Kattegat.

Ad § 5: Vedrørende ansvar og pligter i forbindelse med behandling af data fra det elektroniske monitoreringssystem

I DFPOs høringssvar fra sommeren 2022 gjorde vi indsigelse mod at fartøjsejerne efter bekendtgørelsen er dataansvarlige, og anmodede om at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gjorde det til et fokus at belyse ansvar og pligter, der følger af rollen som dataansvarlig. I det efterfølgende høringsnotat fremgik følgende:

”Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri bemærker, at bekendtgørelse om elektronisk monitorering af visse fartøjer i Kattegat var i intern høring hos Justitsministeriets databeskyttelseskontor i 2020. Justitsministeriets umiddelbare vurdering var, at fartøjsejeren ville være databehandler i persondataforordningens forstand, uanset om dette fremgik af bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen tillægger ikke fartøjsejerne yderligere forpligtelser end Persondataforordningens regler.

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om elektronisk monitorering af visse fartøjer i Kattegat

Download PDF