Høring over bekendtgørelse om udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (herefter benævnt ”DFPO”) har den 20. december 2023 modtaget ovennævnte høring.

DFPO anerkender formålet bag den nye bekendtgørelse om udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast. Det er vigtigt at beskytte miljøet og sikre bæredygtighed i fiskerisektoren. Dog skal vi udtrykke en vis uforståenhed overfor indførelsen af et nyt regelsæt og regime, når der eksisterer et velfungerende system til indsamling af fiskeredskaber i de danske havne.

DFPO er grundlæggende bekymret for de potentielle ekstra omkostninger, som kan blive overvæltet til fiskerne som følge af bekendtgørelsesudkastet. Det er vigtigt for DFPO, at det så vidt muligt sikres, at reguleringen ikke unødigt belaster fiskerisektoren, som allerede opererer under pressede økonomiske forhold. Det er vort håb, at de trods alt ganske vide rammer i bekendtgørelsesudkastet vil bidrage til, at der etableres et omkostningseffektivt system.

Nedenfor fremgår DFPOs bemærkninger til konkrete bestemmelser i bekendtgørelsesudkastet.

DFPOs bemærkninger

Ad § 4, § 12, § 17, § 25 og § 40 mv.

Af en række paragraffer i bekendtgørelsesudkastet kan DFPO læse, at producenterne allerede bliver pålagt pligter i 2024, herunder pligt til at registrere sig i Dansk Producentansvar senest 1. juni 2024, indberetning af markedsførte mængder fiskeredskaber i forbindelse med registrering ved Dansk Producentansvar. Derudover bliver producenter forpligtede til at stille sikkerhed og betale administrationsgebyr allerede i 2024.

DFPO opfordrer til en revision af tidsplanen med henblik på at give tilstrækkelig tid til at producenterne kan forberede og implementere de nødvendige ændringer.

Herunder anbefaler DFPO, at de paragraffer, der forpligter producenterne tidligst finder anvendelse fra 2025.

Ad § 10, stk. 1

I bekendtgørelsesudkastet stilles der krav om, at en producent, som er etableret i Danmark, og som sælger fiskeredskaber, der indeholder plast, i en anden EU-medlemsstat, hvor producenten ikke er etableret, skal udnævne en repræsentant i den pågældende medlemsstat med ansvar for opfyldelse af de forpligtelser, der påhviler producenten i henhold til den pågældende medlemsstats ordning for udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast.
Det er DFPOs vurdering, at dette krav kan betyde en række af administrative og praktiske udfordringer og dermed unødvendige omkostninger. DFPO skal på den baggrund foreslå at § 10, stk. 1, bortfalder.

Høring over bekendtgørelse om udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast

Download PDF