Høring i § 5-udvalget (fiskeri) om ændring af udsmidsplan for fiskeriet i Nordsøen

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (herefter benævnt ”DFPO”) har den 11. april 2023 modtaget ovennævnte høring.

DFPO kan grundlæggende bakke op om EU-landenes arbejde i Scheveningen Gruppen om en videreførelse af den nuværende discardplan for Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, med de af gruppen foreslåede ændringer. Discardplanen er med til at sikre, at landingspligten fungerer hensigtsmæssigt.

Et par forhold giver dog anledning til bemærkninger:

De minimis undtagelse for rejer i det demersale fiskeri

DFPO har noteret sig, at Fødevareministeriets notat til § 5-udvalget ikke adresserer problematikken omkring formuleringen af de minimis undtagelsen for rejer i det demersale fiskeri. DFPO skal derfor anmode om, at det sikres, at den formulering, som fremgår af Scheveningen Gruppens forslag til Fælles Indstilling også er den, der bliver gældende.

De minimis undtagelse for kuller i det demersale fiskeri i Kattegat

DFPO har foreslået en de minimis ordning for kuller i Kattegat, som svarer til den undtagelse der er gældende for hvilling. Dette forslag er begrundet i, at det gennem grundforordningen for den fælles fiskeripolitik er i artikel 15, stk. 5 c) ii) er fastsat den bestemmelse, at ”hvor der er et ønske om at undgå uforholdsmæssige omkostninger ved håndtering af uønskede fangster for de fiskeredskaber, hvor uønskede fangster pr. fiskeredskab ikke udgør mere end en vis procentdel, der skal fastlægges i en plan, af de samlede årlige fangster”.

Baggrunden er, at der i Kattegat i fiskerier efter jomfruhummer og blandet demersale arter med slæbende redskaber er konstateret en kraftig stigning i forekomster af mindre kuller. Denne situation gør, at den tid, der anvendes til sortering af fangster, med henblik på overholdelse af landingspligten i mange tilfælde er mere end fordoblet for det enkelte fartøj. Den anvendte tid har direkte negativ effekt på sorteringen af andre arter med høj overlevelse, som rødspætte og jomfruhummer. Den anvendte tid påvirker desuden besætningens arbejdsbyrde og hviletid med deraf følgende forøgelse af risiko for arbejdsrelaterede ulykker. Forekomsten af kuller og de relaterede effekter er tilsvarende de faktorer, der begrunder, den nuværende de minimis undtagelse på hvilling i samme redskaber og farvande. DFPO ser på den baggrund en de minimis ordning på kuller under mindstemålet i 3AS som nødvendig og fuldt ud foreneligt med kravene og formål i den fælles fiskeripolitik.

Desværre har man i Scheveningen Gruppen åbenbart alene kunne blive enige om en Fælles Indstilling, der alene er begrænset til fartøjer, der er udstyret med CCTV eller fisker med et trawl udstyret med SELTRA300-panel placeret 3 meter fra enden af fangstposen. Denne afgrænsning løser grundlæggende ikke det problem, som fiskerne har i forhold til at overholde landingspligten i forhold til kuller og den ekstra arbejdsbyrde, som er udfordringen for fiskeriet. Det er en anden dagsorden, som forfølges i den sammenhæng uden respekt for, at der er brug for løsninger, som kan sikre en ordentlig implementering af landingspligt.

Høring i § 5-udvalget (fiskeri) om ændring af udsmidsplan for fiskeriet i Nordsøen m.m. fra 2024

Download PDF