Høring af udkast til bekendtgørelse for tilskudsordningen Produktions- og Afsætningsplaner 2023 under den Europæiske Hav-, Fiskeri og Akvakulturfond

Fiskeristyrelsen har den 9. maj 2023 offentliggjort ovennævnte høring på høringsportalen.

Fiskeristyrelsen oplyser følgende; ”Selvom bekendtgørelsen ser væsentlig anderledes ud end sidst, er ordningen den samme som sidste år, og der er ikke lavet nogle ændringer af betydning”.

Nedenfor fremgår Danmarks Fiskeriforening Producent Organisations (herefter benævnt ”DFPO”) bemærkninger til høringen.

DFPO’s overordnede bemærkninger

Indledningsvist gentages kommentar fra samme høring f.s.a. 2022, at det ikke virker hensigtsmæssigt, at der skal udfærdiges to ansøgninger og to slutrapporter på samme Produktions- og Afsætningsplaner (herefter PAP) for, at PAP kan presses igennem systemer til alle andre projektansøgninger under EHFAF.

Først udfærdiger de danske PO’ere deres årlige PAP med udførlig beskrivelse af mål, foranstaltninger, indsatser og overordnet budget, som Fiskeristyrelsen (herefter FST) behandler og godkender. Dernæst skal PAP’en skilles ad og puttes ind i et ansøgningsskema – nu i TAS – og der tilføres yderligere dokumentation og erklæringer. Dernæst behandler og godkender andre i FST endnu engang materialet.

Når året er omme, udarbejdes og afleveres en årsberetning for PAP, som FST skal behandle og godkende. Derefter skal der afleveres en slutrapport og en slutansøgning, som tilsvarende er elementer fra årsrapporten – dog med fuld dokumentation af udgifter.

Det er klart, at der skal være dokumentation og detail ved udbetalinger, og alt det ønskede skal naturligvis være til rådighed for FST. Til gengæld synes det at være et stort spild af tid at skulle udfylde de samme oplysninger flere gange, og at FST skal gennemgå samme elementer igen.

Der er 3 PAP ansøgninger om året. Ansøgninger, som er væsentlig anderledes end alle andre typer EHFAF projekter/ansøgninger i hvert fald for DFPO’s vedkommende. DFPO’s PAP og ansøgning er markant mere kompliceret med en lang række af indsatser, hvoraf flere/mange i princippet kunne være selvstændige projekter. Det er DFPO’s antagelse, at en håndholdt løsning af de 3 ansøgninger fra de danske PO’ere fra start til slut, kan spare tid for såvel PO’ere som FST.

DFPO opfordrer til, at FST tager initiativ til en forenkling af processerne frem mod PAP2024 i samarbejde med PO’erne i Danmark. DFPO vil gerne stille sig til rådighed til sådan et arbejde.

Der lægges for 2023 op til samme fordeling af de 10,8 mio. kr. mellem de danske PO’ere som i 2022, hvor DFPO modtog et tilsagn på 6,8 mio. kr. Fordelt på antal medlemmer i DFPO i dag, som er 629, svarede det til et tilskud pr. medlem/fartøj på godt 10 t.kr. Under forudsætning af, at de to øvrige PO’ere i Danmark har modtaget de resterende 4 mio. kr. i 2022 og samlet maksimalt har 100 medlemmer/fartøjer, vil disse PO’ere have modtaget, hvad der svarer til 40 t.kr. i gennemsnit pr. medlem/fartøj. Denne fordeling anser DFPO ikke for at være fair.

DFPO opfordrer derfor til, at FST tager initiativ til en ny fordelingsnøgle, der i højere grad afspejler den tyngde, DFPO har i det brede danske erhvervsfiskeri, i følgeerhvervene, ved opretholdelse af levende kystnære lokalsamfund og som forbindelsesled mellem hovedparten af de danske fiskere og myndighederne. En ny fordelingsnøgle er også nødvendig fremadrettet for at kunne rumme en akvakultur PO i Danmark.

DFPO’s bemærkninger til enkelte elementer i bekendtgørelse og vejledning

Vejledningen pkt. 2.5. side 9
Ordningen åbner 1. juni 2023 og løber til 15. juni 2023 kl. 11:59.

DFPO anser perioden for at være for kort og ønsker den forlænget til 30. juni 2023.

Vejledningen pkt. 6.1.2. side 27
DFPO hilser velkommen, at FST vil meddele PO’erne, hvad hver enkelt maksimalt kan ansøge om til PAP2023, inden ansøgningen indsendes.

I den sammenhæng opfordrer DFPO til, at det lægges åbent frem, hvilke fartøjer der tæller med i opgørelsen, så der ikke opstår risiko for, at fartøjer tæller med i beregningen for flere PO’ere på én gang.

Bekendtgørelsen §6 side 2 og vejledningen pkt. 6.1.1. side 27
Faktorerne 60, 20, 10, 4 og 3 er ikke længere angivet for kriterierne fra 1 til 5. Faktorerne fremgår alene af vejledningen. Det betyder, at Fiskeristyrelsen kan ændre på faktorerne, uden at det kræver en ændring af bekendtgørelsen. Det hilser DFPO velkommen og håber på forståelse for en ændring mod en mere fair fordeling som tidligere nævnt.

Høring af udkast til bekendtgørelse for tilskudsordningen Produktions- og Afsætningsplaner 2023

Download PDF