§5-høring af 5. januar 2024 om formandskabets arbejdsprogram for 1. halvår 2024

Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske Producentorganisation har følgende bemærkninger til det belgiske formandskabs arbejdsprogram for 1. halvår 2024.

I lyset af, at arbejdet i Bruxelles lukker mere eller mindre ved udgangen af april måned, er det især to sager, som er vigtige at få afsluttet inden Europa-Parlamentet lukker ned for arbejdet for at koncentrere sig om valget den 6.-9. juni.

For det første, er det vigtigt – som Fødevareministeriet også nævner i sit høringsnotat – at få vedtaget EU-Kommissionens forslag om at få slettet artikel 4. stk. 6 i de flerårige forvaltningsplaner for Østersøen, Nordsøen og de vestlige farvande (5%-reglen). Som flere medlemslande har påpeget, og som EU-Kommissionen har erklæret sig enig i, er artikel 4. stk. 6 uheldigt formuleret, da den i nogle tilfælde kan være uforenlig med de øvrige bestemmelser den flerårige plan. Artiklen var bl.a. medvirkende til, at man fra EU-Kommissionens side foreslog, at sild i den centrale del af Nordsøen alene kunne fanges som bifangst i 2024.

Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation hæfter sig ved, at EU-Kommissionen selv har kaldt forslaget (om at fjerne artiklen 4. stk. 6) enkelt og målrettet, hvorfor det er positivt, at forslaget behandles som en hastesag, så det kan nå at blive vedtaget i indeværende mandatperiode.

For det andet, mangler forslaget om implementering af diverse NEAFC-foranstaltninger i EU-lovgivningen også at blive vedtaget.

Selvom forslaget i udgangspunktet er ukompliceret og alene drejer sig om implementering af allerede vedtagne foranstaltninger i den Nordøstatlantiske Fiskerikommission, rejser forslaget alligevel spørgsmålet om leve-playing field på tværs af havområder.

NEAFCs konventionsområde dækker store dele af det nordøstlige atlanterhav, hvorfor dele af dansk fiskeri påvirkes af de beslutninger, der vedtages i NEAFC-regi. Som eksempel kan nævnes, at NEAFC tillader sortering ombord for de arter, der reguleres af NEAFC, såfremt fartøjerne er udstyret med CCTV. Den regel gælder derimod ikke i Østersøen, som ligger uden for NEAFC’s konventionsområder.

Fra dansk side, bør man derfor arbejde for, at man samtidig med, at man implementer NEAFCs foranstaltninger i EU-Lovgivningen, også arbejder for at tilrette og justere reglerne for andre farvandsområder, så der gælder ens regler for alle farvandsområder.

I forhold til de indledende drøftelser om fremtidens fælles fiskeripolitik, kan det overraske, at det belgiske formandskab begynder de indledende drøftelser allerede nu, al den stund, at der både skal vælges ny Kommission og Europa-Parlament i løbet af 2024. Selvom det er et meget relevant tema, som både EU-Kommissionen har påpeget i sin rapport fra februar 2023 og Europa-Parlamentet i sin rapport fra oktober 2023, ville det måske være mere relevant at udskyde drøftelser til et tidspunkt, hvor den ny Kommission og det nye Europa-Parlament er på plads, så mandatet står klarere.

Endelig hilser erhvervet det velkomment, at fra man formandskabets side vil rette fokus på drøftelser om det fremtidige samarbejde med tredjelande samt behandle forslag om de fiskerimuligheder, der skal vedtages i første halvår 2024.

§5-høring af 5. januar 2024 om formandskabets arbejdsprogram for 1. halvår 2024

Download PDF