§5-høring af 1. februar 2024 om svensk forslag til fælles henstilling vedr. foranstaltninger til beskyttelse af havpattedyr m.m. i Kattegat

Hermed fremsendes bemærkninger fra Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) til ministeriets notat om fiskeriforanstaltninger i svenske naturbeskyttelsesområder.

Det er med stor alvor, at DFPO kan konstatere, at man igen forsøger at lukke nøgleområder for dansk fiskeri i et af vores nabolande i en proces, hvor myndigheder absolut ingen dialog har med brugerne af områderne.

Det lader nærmest til, at reguleringer gennemføres for reguleringens egen skyld og ikke med fokus på en ønsket effekt. Det har aldrig været hensigten, at naturbeskyttelsesdirektiverne implementeres som top down processer uden hensyn til andre aktiviteter. Men ikke desto mindre, at vi flere gange været vidne til, at det har været de svenske myndigheders strategi.

Forslagene om fiskeriregulering i ”Nordvästra Skånes havsområde” vil være en katastrofe for fiskeriet i det sydlige Kattegat og højst sandsynligt være årsag til ophør af fiskeri for Gilleleje Fiskeriforening og auktion. Værdien af områder opgøres til 3,4 mio. og der vil være tale om et fuldstændig tab, da fiskerne ikke har mulighed for at fiske andre steder i det sydlige Kattegat. Faktisk vil den årlige værdi være langt højere, når man medregner de afledte effekter ved, at Gilleleje auktion på sigt lukker. Værdien af området er derfor sandsynligvis nærmere 20 til 30 mio. kr. årligt. Det sydlige Kattegat er efterhånden et stort naturbeskyttelsesområde og i de få områder, der er tilbage, hvor fiskerne kan fiske, er der planer om at opstille havvindmøller.

Det er derfor fuldstændig afgørende, at der ikke lukkes flere af fiskernes nøgleområder i det sydlige Kattegat.

Det er efterhånden flere år siden, at forslaget om naturbeskyttelsesforanstaltninger første gang blev præsenteret. Sverige ville beskytte marsvin i det nordlige område og stillede derfor forslag om forbud imod fiskeri med trawl. Det forholder sig dog således, at marsvin ikke påvirkes af trawlfiskeri, så de svenske myndigheder havde meget svært ved at argumentere for deres forslag over for de danske myndigheder, der efterspurgte flere data.

Fra svensk side blev løsningen at udvide beskyttelsen til også at omfatte sandbanker og stenrev, men da de danske fiskere driver deres fiskeri på mudderhavbund i området, er det svært at forstå, at reguleringen skulle beskytte habitattyper, som fiskerne ikke ser eller fisker på i området.

Der er derfor stadig ikke tale om et oplyst grundlag for den regulering der foreslås og de danske myndigheder bør gøre Sverige opmærksom på dette forhold. Det kan altså heller ikke være rigtigt, at et medlemsland kan blive ved med at ”finde” på nye argumenter igen og igen og på den måde lukke områder i naturbeskyttelsens navn.

De sidste 5-10 år har der været en tendens til at man forsøger at presse naturbeskyttelsesområder i gennem, uanset om de giver mening eller ej. Det er ikke hensigten med hverken habitatdirektivet eller havstrategidirektivet og på sigt vil dette resultere i at mulighederne for sameksistens på havet ødelægges.

De danske fiskere og især fiskerne i det sydlige Kattegat samt Gilleleje Fiskeriforening og auktion har brug for, at de danske myndigheder afviser det svenske forslag og i stedet gennemfører en proces, der sikrer sameksistens mellem naturbeskyttelseshensyn og fiskeri og genbesøger områderne i Kattegat.

Man bør sætte en stopper for, at andre EU-lande gang på gang slipper afsted med at lukke nøgleområder for dansk fiskeri uden at vise hensyn eller invitere til dialog. Sverige har ikke ændret et komma i de forslag til fiskeriregulering, de har gennemført siden Bratten i Skagerrak, der var en god proces, også for danske fiskere.

Den mellemliggende zone der overlapper med ”torskelukningskassen” i det sydlige Kattegat, bør være tilgængelig for fiskeri med passive redskaber. Som minimum bør området være åbent for fiskeri med tejner, så fiskerne har en reel mulighed for at omstille deres fiskeri, hvilket er umuligt, hvis alle områder lukkes for alle redskaber.

§5-høring af 1. februar 2024 om svensk forslag til fælles henstilling vedr. foranstaltninger til beskyttelse af havpattedyr m.m. i Kattegat

Download PDF