Om fiskeri Bæredygtigt dansk fiskeri Bæredygtighed: Socialt

Sociale forhold i verdensklasse

Fiskeriet har gennem tiden spillet en afgørende rolle for de danske kystsamfund. Det har været med til at danne livsgrundlaget for mange familier med arbejdspladser i både primærerhvervet, forarbejdnings- eller følgeindustrien. Fiskeriet bidrager dermed til både fællesskabsfølelsen og den fortsatte udvikling i de små kystnære samfund. 

Livet som fisker har dog gennem tiden været forbundet med risiko, og arbejdsvilkårene var mildest talt kummerlige for bare 30-40 år siden. Det er der siden blevet rettet godt og grundigt op på med en gennemgribende fornyelse af fiskeflåden, og fokus på arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og især mulighed for uddannelse og videreuddannelse har i mange år været prioriteret højt hos Danmarks Fiskeriforening. 

Danmark ligger helt i front, hvad angår social bæredygtighed med høj organisationsgrad og overenskomstdækning. Den danske model er anerkendt og respekteret i hele verden. Vores arbejdsmarked hviler på kollektive aftaler, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Det gælder også i dansk fiskeri. Vi samarbejder med fagbevægelsen, og alle fartøjer under Danmarks Fiskeriforening er omfattet af overenskomster. I fællesskab løfter vi Danmark op i den absolutte verdenselite indenfor arbejdsmiljø, rekruttering og uddannelse. 

Danmarks Fiskeriforening er også meget involveret i fiskeriuddannelsen i Thyborøn, og vi ansætter som den eneste brancheorganisation alle lærlinge og garantere, at man som ung under uddannelse altid kan få en praktikplads på et fartøj. Dermed skal man ikke være bekymret for, at der ikke er praktikpladser nok til alle. Den model er vi stolte af. 

 

Overenskomst sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår

Danmarks Fiskeriforening indgår sammen med Danmarks Pelagiske Producentorganisation overenskomst med Transportgruppen under fagforbundet 3F.

Overenskomsten er baseret på det traditionelle partsfiskersystem, hvor aflønningen af ansatte er en procentandel af fangsten, og den sikrer danske fiskeres rettigheder i forhold til mindsteløn og pensionsindbetalinger.

Overenskomsten dækker alle besætningsmedlemmer ombord på fartøjer, der er medlem af Danmarks Fiskeriforening, uanset om besætningsmedlemmerne er medlemmer af fagforbundet eller ej. 

Overenskomsten værner således om de grundlæggende rettigheder som fri bevægelighed og et sundt og sikkert arbejdsmiljø for de ansatte i fiskeriet. Derudover sikrer overenskomsten, at der ikke finder social dumping sted i dansk fiskeri. Blandt andet gennem en særlig protokol vedrørende fiskere fra Østeuropa, som sikrer, at arbejdere fra Østeuropa behandles på samme måde som danske fiskere. Eksempelvis ved at: 

  • arbejdsgiveren skal betale omkostningerne i forbindelse med opnåelse af visa, medicinske certifikater og lignende dokumenter 
  • hvis arbejdsperioden (kumulativ) er kortere end 3 måneder, skal arbejdsgiveren betale rejseomkostningerne for hjemrejse 

I forhold til generelle krav om sikkerhedsudstyr er det fartøjsejers ansvar at stille dette til rådighed. 

Danmark har desuden ratificeret Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om arbejdstagers rettigheder i fiskeriet (ILO188). Dette er sket med virkning fra 3. februar 2021. 

 

Arbejdsmiljø og sikkerhed til havs

FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation konkluderede i 2016, at fiskeri på havet er blandt de farligste erhverv i verden. I Danmark er der gjort et stort stykke arbejde for at gøre fiskernes arbejdsplads til havs sikker.

Det primære arbejde hermed foregår i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, hvor Danmarks Fiskeriforening er medlem af bestyrelsen, og hvor fiskerne er engagerede i interne udvalg om sikkerhed og arbejdsmiljø.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, samt underorganet Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste, arbejder for at forbedre fiskernes sikkerhed og forebygge arbejdsulykker ved bl.a. at fremsætte ønsker og forslag til Skibstilsynsrådet og Søfartsstyrelsen om ændringer i bestemmelserne om sikkerheds- og sundhedsforhold i fiskeskibe på baggrund af deres arbejde med erhvervet. Målet for arbejdet er konkret at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø både fysisk og psykisk, forebygge nedslidning og arbejdsskader og skabe og udbygge grundlaget for, at fiskerne bliver bedre i stand til at løse sundheds- og sikkerhedsspørgsmål om bord.

Alle fartøjer med havnekendingsnummer er gennem lovgivningen omfattet af reglerne om at være tilmeldt Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og -tjeneste. Herigennem er fartøjer og fiskere desuden tilknyttet et sikkerhedsudvalg, der mødes regelmæssigt - og mindst 4 gange om året.

Det arbejde har sikret, at danske fiskere i dag møder ind til et sikkert arbejdsmiljø, hvor antallet af anmeldte arbejdsulykker i fiskeriet er reduceret markant over de sidste 20 år. Fiskerne har således taget ansvar for deres arbejdsmiljø og sikkerhed, og der er i dag en sikkerhedskultur på fartøjerne, hvor arbejdsopgaverne drøftes af skipper og besætning, der i fællesskab udarbejder procedurer og instruktioner for arbejdsopgaverne om bord. Arbejdspladsvurderingen (APV) er blevet et almindeligt anvendt værktøj i denne proces, og denne skal minimum revideres hvert 3. år. 

I Danmark er alle danske fiskefartøjer underlagt lov om syn af fiskernes arbejdsforhold. For fartøjer under 15 meter skal synet foretages minimum hvert 5. år, og for fartøjer på 15 meter eller derover skal synet minimum finde sted hvert 4. år. Det er Søfartsstyrelsen, der godkender og syner fiskefartøjer, og synet omfatter alt fra ansættelsesaftaler, betaling af løn, sundhedsbeviser, forplejning, arbejds- og opholdsrum.

Læs mere om Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

 

Uddannelse og det kollektive ansvar for aflønning

Rekruttering og uddannelse af unge mennesker i fiskeriet er vigtigt. I Danmark må ingen personer under 18 år arbejde på et fiskefartøj, medmindre han eller hun er under uddannelse. 

Uddannelsen af unge fiskere sker på Fiskeriskolen i Thyborøn, der er en del af EUC Nordvest. Her sidder Danmarks Fiskeriforening med i bestyrelsen, og vi er garant for lærepladser ombord på fartøjerne, og som noget ret unikt betaler fiskerierhvervet kollektivt for aflønning af eleverne gennem deres uddannelse. 

For at blive optaget på erhvervsfiskeruddannelsen skal man være minimum 16 år, bestået et 3-ugers sikkerhedskursus og have et gyldigt sundhedsbevis for søfarende. Uddannelsen tager to år og består af både tid på skolebænken og praktik på et fartøj. Efter endt uddannelse modtager man Det Blå Bevis, og mange elever får arbejde på det fartøj, de er udlært fra. Med det Blå Bevis har man dog også mulighed for at blive selvstændig og søge støtte til etablering af egen virksomhed. Anden efteruddannelse af fiskere er også vigtigt, og Fiskeriskolen udbyder kurser i alt fra søsikkerhed til lovgivning for fiskeriområdet til diverse redskabslære. 

Flere fiskere vælger at videreuddanne sig til fiskeskipper af enten 1. eller 3. grad på Skipperskolen i Skagen. En skipperuddannelse giver dig ret til at sejle som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på alle fiskeskibe uanset størrelse. Som fiskeskipper kan du have dit eget fiskefartøj, eller du kan blive ansat på andres skibe som skipper eller styrmand.

Du kan læse mere om uddannelserne her: 

www.blivfisker.nu

www.fiskeriskolen.dk

www.martec.dk