Om fiskeri Bæredygtigt dansk fiskeri Bæredygtighed: Miljømæssigt

Bæredygtige fiskerier og et rent havmiljø

Danske fiskere er stolte af at være leverandører af bæredygtige og klimavenlige råvarer – og et sundt og rent havmiljø er fundamentet for det bæredygtige fiskeri. 

Det sikrer vi ved...

EU's fiskeriforvaltning: Kvoter, sunde bestande og beskyttet hav

I Danmark er størstedelen af danske fiskerier underlagt en årlig kvote, der fastsættes i EU efter rådgivning fra Det Internationale Havforskningsråd.  EU’s kvotesystem er en hjørnesten i fiskeriforvaltningen, da fiskekvoterne sikrer en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og forhindrer overfiskeri af bestandene i EU. Et studie fra 2019 slår fast, at der globalt stadig er et problem med overfiskeri, men at vi i Nordeuropa generelt har sunde bestande, der udnyttes bæredygtigt.

I EU har man desuden vedtaget forvaltningsplaner for størstedelen af de farvande, som danske fiskere fisker i, og der er og bliver fortsat udlagt beskyttede havområder. I den forbindelse har Danmarks Fiskeriforening i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening foreslået at beskytte 10 pct. af havet.

Danske fiskere og Danmarks Fiskeriforening er involveret i alle aspekter omkring forvaltningen af vigtige danske fiskerier.

MSC: DK fører an i bæredygtigheds-certificering

Danmarks Fiskeriforening har i over 10 år arbejdet for at bæredygtighedscertificere danske fiskerier under det blå MSC-mærke (Marine Stewardship Council). MSC er den mest anerkendte globale mærkningsordning for fiskeri. 

MSC arbejder med tre principper, som uafhængige eksperter vurderer og scorer fiskeriet op imod for, at et fiskeri kan opnå certificering.

De tre principper ser på, om...

  • bestandene udnyttes på en bæredygtig måde
  • hvilke påvirkninger fiskeriet har på andre arter og økosystemer
  • om fiskeriet forvaltes forsvarligt

Processen kan tage op til to år, og selv efter certificering af et fiskeri genbesøges data fra fiskeriet på årlig basis. Det er derfor heller ikke nogen lille opgave, som Danmarks Fiskeriforening og de danske fiskere har sat sig for. De mange års arbejde betyder, at danske fiskere i dag kan lande deres fisk med det blå MSC-mærke, hvad end de fisker muslinger i Limfjorden, rejer i Skagerrak, jomfruhummer i Kattegat eller rødspætter i Nordsøen. 

Det er en indsats, som vi i Danmark kan være stolte af, da fiskerne virkelig har gjort en ekstra indsats og arbejdet for internationale forvaltningsplaner og bedre dataindsamling, samt har lagt deres fiskerier åbent frem, så gennemsigtighed i fiskeriet er sikret. 

Læs mere om MSC

 

Affald: Danske fiskere bidrager til et rent havmiljø

Verdenshavene er under pres, da alt for meget plastik og affald ender i verdenshavene. Mængden af affald kan være så massiv, at man i nogle områder taler om øer af affald. I Danmark ser vi også, at der skyller affald op på strandene, og det vidner om, at der også er problemer i danske farvande. Her tager danske fiskere et stort ansvar, da vi hver eneste dag fanger og ilandbringer affald fra havet. 

Generelt afleverer danske fiskere alt det affald, de får i nettet i landets havne. Fiskerne beretter, at omfanget af det havaffald, de ser i danske farvande, er blevet mindre over årene, og de peger på særligt to tiltag, der har været medvirkende til dette.

For det første blev det for mange år siden gratis for danske fiskere at aflevere herreløst havaffald og opfiskede og udtjente fiskeredskaber i havnene.

For det andet kunne man tidligere se fiskekasser af plastik fra erhvervet skylle op på strandene, men fiskerne var med til at udvikle et system, hvor fiskerne lejer fiskekasserne gennem firmaet Pack and Sea, som fiskerne også er medejer af og står for driften af. Det betyder konkret, at de fiskekasser, som størstedelen af erhvervsfiskere bruger i dag, er udstyret med to RFID-tags med stregkoder og et visuelt nummer, så det er let at spore, hvilket fartøj der har lejet kassen. Det er godt for både sporbarheden af fisken, men det har reelt også betydet, at fiskerne har større ejerskab over hver enkelt fiskekasse og selvfølgelig bringer dem i land igen, når de støder på dem til havs. 

I erhvervet ved vi dog godt, at man altid kan blive bedre, og vi arbejder på at finde fremtidens løsninger i forhold til affaldshåndtering. Eksempelvis arbejder vi i Danmarks Fiskeriforening for at holde fokus på, hvor vi i fiskeriet selv kan bibeholde og skabe gode vaner, der kan reducere problemer med spøgelsesnet og tabte redskaber. Dette har resulteret i tre konkrete vejledninger, som vi i Danmarks Fiskeriforening har udarbejdet for at sikre en endnu bedre håndtering af affald. 

Tre vejledninger

5 Gode råd til affaldshåndtering ombord
Denne videreformidler de fem gode råd til affaldshåndtering ombord på fartøjer fra Miljø- og Fødevareministeriets kampagne ”Sammen om et hav uden affald”.
Download folder

Best practice til håndtering af netafskær
Denne er udarbejdet i samarbejde med KIMO (leder af fishing for litter). KIMO kom sidste år med en rapport om emnet med konkrete forslag til best practice for fiskerier i forhold til håndtering af netafskær.
Download folder

Vejledning til sætning af passive redskaber for at minimere tab
Denne er udarbejdet i samarbejde med de to fritidsfiskerorganisationer og med baggrund
Download folder