MSC-side For fiskere Vær opmærksom på beskyttede områder

Vær opmærksom på beskyttede områder

 

Beskyttede og lukkede områder

I Danmark har man i mange år arbejdet med udlægningen af beskyttede og lukkede områder til havs og koordinering af anvendelse af danske havområder. Arbejdet er fortsat i gang og foregår både i relation med Natura 2000, Danmarks Havstrategi og Danmarks første havplan.

Hvis man gerne vil vide mere om de forskellige processer, kan nærmere info findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside her: Beskyttede områder på fiskeristyrelsen.dk. I områderne kan man bl.a. have fokus på arter eller bundforhold, som er sårbare overfor fiskeri. Nogle områder er officielt lukkede, andre ikke. Positionerne for de forskellige områder, der er beskyttet ved lov, kan findes ved at følge de indsatte links.

Alle Danmarks Fiskeriforening fartøjer opfordres til at undgå disse områder, og alle fartøjer på MSC-listen skal holde sig ude af områderne.

 

Natura 2000-områder

Danmark har udpeget 257 Natura 2000-områder. Til lands udgør de 8 % af arealet og til havs hele 18 %. Implementeringen af fiskerirestriktioner i Natura 2000-områder er ikke færdig for alle farvande

Fiskeri med bundslæbende redskaber er ikke tilladt i områderne 1-14 nedenfor. Fiskeri med passive redskaber er desuden forbudt på og omkring boblerev i område 12 samt for områderne 15-19. Positioner for de afgrænsede områder kan findes her.

 • Område 1: Rev i Natura 2000 området ”Mejl Flak” beliggende i Århus Bugt
 • Område 2: Natura 2000 området ”Stenrev sydøst for Langeland”
 • Område 3: Rev i Natura 2000 området ”Kirkegrund” ved Knudshoved Odde
 • Område 4: Rev i Natura 2000 området ”Bøchers Grund” syd for Møn
 • Område 5: Rev i Natura 2000 området ”Hesselø med omliggende stenrev”, beliggende i sydlige Kattegat
 • Område 6: Rev i Natura 2000 området ”Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund”
 • Område 7: Rev i Natura 2000 området ”Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand”
 • Område 8: Rev i Natura 2000 området ”Lillebælt”
 • Område 9: Rev i Natura 2000 området ”Sydfynske Øhav”
 • Område 10: Rev i Natura 2000 området ”Stevns Rev”
 • Område 11: Rev i Natura 2000 området ”Horsens Fjord, havet øst for Endelave”
 • Område 12: Rev og boblerev i Natura 2000 området ”Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge å´s udløb”
 • Område 13: Rev i Natura 2000 området ”Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede”
 • Område 14: Rev i Natura 2000 området ”Nakskov Fjord og inderfjord”
 • Område 15: ”Herthas Flak”
 • Område 16: ”Læsø Trindel og Tønneberg Banke”
 • Område 17: ”Havet omkring Nordre Rønner”
 • Område 18: ”Store Middelgrund”
 • Område 19: ”Strandenge på Læsø og havet syd herfor”

Fiskeri med bundslæbende redskaber er desuden ikke tilladt i områderne 1-3 nedenfor. Al fiskeri er forbudt på og omkring boblerev i område 1-2 samt i område 4. Positioner for de afgrænsede områder kan findes her EUR-Lex - 32017R0118 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

 • Område 1: Herthas Flak
 • Område 2: Læsø Trindel og Tønneberg Banke
 • Område 3: Lysegrund
 • Område 4: Bratten 1-14. Vær desuden obs. på, at der skal bruges AIS i hele det svenske Natura 2000 område.

Fiskeri med bundslæbende redskaber er desuden ikke tilladt i nedenstående 10 områder i Østersøen. Positioner for de afgrænsede områder kan findes her EUR-Lex - 32017R1181 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

 • Område 1: Munkegrund
 • Område 2: Hatterbarn
 • Område 3: Ryggen
 • Område 4: Broen
 • Område 5: Ertholmene
 • Område 6: Davids Banke
 • Område 7: Bakkebrædt & Bakkegrund
 • Område 8: Adler Grund og Rønne Banke
 • Område 9: Centrale Storebælt og Vresen
 • Område 10: Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als

Der arbejdes i øjeblikket på regulering af fiskeri i Natura 2000 områder i den danske del af Skagerrak og Nordsøen, og det kommende reguleringsforslag forventes at omfatte følgende Natura 2000 områder:

 • Store Rev
 • Jyske Rev
 • Gule Rev
 • Lønstrup Rødgrund
 • Thyborøn Stenvold

Positionerne for disse områder er dog endnu ikke fastlagte og afventer proces for Danmarks første havplan.

 

Danmarks Havstrategi

Havstrategien er et led i gennemførelsen af EU's havstrategidirektiv, der har til formål at fastholde eller etablere såkaldt god miljøtilstand i alle europæiske havområder senest i 2020.

For implementering af strategien er der indført restriktioner for fiskeriet i seks områder i Kattegat beskytter 9 % af den mudderbund, der er kortlagt i Kattegat. For overblik over placeringen af disse, se her: Danmarks Havstrategi på fiskeristyrelsen.dk.

Positioner for de afgrænsede områder kan findes her.

Yderligere arbejde med implementering af beskyttede områder i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen forventes i 2021.

 

Danmarks første havplan

Havplanen udarbejdes på baggrund af implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for maritim fysisk planlægning.

Planen søger at koordinere de mange aktiviteter til havs og skal fastsætte, hvilke danske havområder der kan bidrage til en bæredygtig udvikling af energisektoren, søtransport, fiskeri og akvakultur, indvinding af råstoffer og bevarelse, beskyttelse og forbedring af havmiljøet.

Der udlægges ikke beskyttede områder i dette arbejde, men udkastet til Danmarks første havplan forventes i 2021.

 

Beskyttede områder efter aftale mellem DFPO og WWF for alle MSC-fiskere

I forbindelse med MSC-certificering af jomfruhummerfiskeriet i Kattegat og Skagerrak indgik Danmarks Fiskeriforening og WWF en aftale om at undgå fiskeri i særligt udvalgte områder. 

Positioner for områderne finder du her.