For fiskere Orientering til fiskerierhvervet om corona

Orientering til fiskerierhvervet om corona

Der er over de sidste dage gennemført vidtgående indgreb i bestræbelserne på at forsinke spredning af COVID-19 (Corona-virus).

Indsatsen er nødvendig, men tiltagene kan også få betydning for den danske fiskerisektor. Nedenfor følger orientering fra Danmarks Fiskeri Forening, Danmarks Pelagiske PO, Danish Seafood Association og Marine Ingredients Denmark.

Orienteringen er baseret på seneste retningslinjer fra myndighederne, situationen kan ændres og vi følger løbende op på udviklingen.

Lukning af de danske grænser

Regeringen meddelte den 13. marts 2020, at der indføres en midlertidig lukning af de danske grænser fra 14. marts kl. 12.00. Vi har fulgt op på, om dette har betydning for dansk fiskeri – og det er ikke tilfældet.

Meldingen fra Miljø- og Fødevareministeriet er, at..

Som fremhævet på aftenens pressemøde er transport af varer ind og ud af landet ikke omfattet, hverken for danskere eller udlændinge.

Tiltaget sigter mod alm. persontransport ind i landet, uden anerkendelsesværdigt formål. Arbejde i Danmark er i den forbindelse betragtet som et anerkendelsesværdigt formål. 

Disse udmeldinger omfatter fiskeriet på lige fod med alle andre erhverv, som har flow af varer ind og ud af landet, og som anvender udenlandsk arbejdskraft.

Rejsevejledninger og retningslinjer ved besætningsskift

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele verden. Alle fangstrejser kan dog betragtes som nødvendige, så den udmelding behøver ikke at påvirke fiskeriet og kræver ikke, at fartøjerne fx ændrer på planlagte fangstrejser.

Det samme gælder for rejser til og fra arbejde, både for besætninger og for medarbejdere på forarbejdningsvirksomheder.

Rejse ud af Danmark for at påmønstre et fiskeskib, er at betragte som en rejse med et anerkendelsesværdigt formål  – ligesom det er tilfældet for ansatte, der skal krydse grænser, fordi de bor på den ene side og arbejder på den anden, eller skal levere varer til Danmark. Det samme gælder rejse ind i Danmark efter afmønstring. 

Myndighedernes opfordring til danske borgere om at rejse hjem, fulgt op med bl.a. SMS-beskeder til danske borgere via Udenrigsministeriets Danskerliste, var ikke direkte møntet på danske borgere, der opholdt sig i udlandet med et anerkendelsesværdigt formål. Herunder søfarende beskæftiget på fartøjer beliggende udenfor Danmark, og som ikke var blevet afløst. Sådanne hjemrejser skal ske i samråd med og efter aftale med rederiet.

I øvrigt henvises til Søfartsstyrelsens notat ”Skibsfarten og COVID-19 – Opdateret 14. marts 2020” særligt pkt. 7 og 8. 

Men man skal være opmærksom på, at der er en række lande i Asien og regioner i Europa, hvor rejser frarådes. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bliver hjemme i to uger, hvis man efter den 2. marts er kommet til Danmark fra landene og områderne. Så hvis man lige har været på fx skiferie eller lignende i Norditalien eller Tyrol, bør man tænke sig om. Det er i den forbindelse vigtigt at rådføre sig med Udenrigsministeriets Rejsevejledning.

Vi opfordrer virksomheder til at sikre, at deres udenlandske medarbejdere eller danske medarbejdere, som skal rejse, udstyres med et dokument eller en kopi af deres kontrakt, som kan fungere som dokumentation for rejsens formål og på den måde lette grænsepassage.

Kontakt det relevante sekretariat, hvis I har brug for assistance i den henseende.

På land er der taget foranstaltninger på fabrikkerne, der sikrer, at der ved losning fra udenlandske fartøjer, ikke er direkte kontakt mellem fartøjernes besætning og personale på land.

Tilsvarende er det sikret, at der ikke er kontakt mellem chauffører og personale på fabrikkerne ved modtagelse af råvarer fra udenlandske transportører.

Fabrikkerne har desuden etableret en lang række lokale tiltag, der hindrer smittespredning.

Organisationerne følger udviklingen mht. rejsebegrænsninger i andre lande. 

Eksport og import af fisk og fiskevarer

Danske myndigheder har i forbindelse med lukning af grænserne i perioden frem til 13. april meddelt, at godstransport og fødevaretransport friholdes – det vil sige transport ud og ind af landet også af fisk og fiskevarer.

Myndighederne er i dialog med transportørerne for at sikre, at der ikke opstår forsinkelser og hindringer for varetransporten ved grænsen. Vi kan på nuværende tidspunkt kun fæste lid til, at transporten således kan glide uden større problemer.

Såvel importkontrol som udstedelse af eksportcertifikater er en del af Fødevarestyrelsens nødberedskab, og dette skulle derfor fungere, som det plejer uden problemer og forsinkelser. Toldstyrelsen understøtter som led i deres nødberedskab vores import og eksport med kontrol og ekspedition af forsendelser, så dette skulle også fungere, som det plejer.

Medarbejdere på land og drift af virksomhed

For ansatte har regeringen indført refusion til arbejdsgiveren for udbetalt løn og sygedagpenge de første 30 dage (”arbejdsgiverperioden”), når medarbejderen er syg af COVID-19 eller er i karantæne.

Selvstændige kan få udbetalt løn og sygedagpenge fra første fraværsdag (i stedet for den almindelige egen-periode på 2 uger). Læs også faktaark. 

Hvis nogen har arbejdsdelingsordning, vil det herunder være muligt at få supplerende dagpenge i perioder, hvor man går hjemme på nedsat tid, på grund af ordremangel i virksomheden. Læs også fakta-ark om dette.

Hvad angår muligheden for at sende (i øvrigt raske) medarbejdere hjem uden løn (evt. som afholdt ferie eller afspadsering) som følge af manglende ordrer eller råvaretilgang, henviser vi til juristerne i Dansk Industri, der kender mulighederne inden for Industriens Overenskomst. Tlf. 3377 3377.

Arbejdsmarkedets parter har herudover indgået aftale om, at staten betaler mellem 75 og 90 pct. af lønnen til fyringstruede (men ikke fyrede) medarbejdere – for hermed at afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19. Virksomhederne skal selv betale den sidste del op til den fulde løn, der skal fastholdes i perioden. Ordningen gælder fra 9. marts og foreløbigt til den 9. juni 2020. Den indebærer, at hver enkelt medarbejder skal afholde 5 ferie og/eller afspadseringsdage, for herefter at kunne få lønkompensationen. Har medarbejderen ikke 5 ferie- eller afspadseringsdage, skal medarbejderen holde fri i de 5 dage uden løn. Ordningen gælder alle virksomheder, hvor minimum 30 pct. af de ansatte er fyringstruede og alle virksomheder med over 50 fyringstruede medarbejdere. For timelønnede dækkes 90 pct. af lønnen op til 26.000 kr. og for fastansatte dækkes 75 pct. af lønnen op til 23.000 kr. Virksomhederne må ikke afskedige medarbejderne i perioden. De fyringstuede medarbejdere må ikke arbejde og skal hjemsendes. Virksomheden skal med revisorbistand efterfølgende dokumentere, at man har hjemsendt medarbejderne i den angivne periode, og medarbejderne skal have været ansat fra den 9. marts 2020.

Lønkompensationen udbetales på baggrund af virksomhedens oplysninger om det antal medarbejdere, der ellers ville have været blevet afskediget. Medarbejderne skal i ansøgningen om kompensation og den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer, og virksomheden skal angive og begrunde den periode, hvor man ikke har kunnet fastholde medarbejderne i beskæftigelse, f.eks. på grund af manglende råvaretilgang og/eller manglende ordrer/salg. Den maksimale periode for dækningen er de 3 måneder fra 9. marts 2020 til (senest) den 9. juni 2020.

Sekretariaterne i Fiskens Hus er klar til at hjælpe medlemmerne. For de spørgsmål der angår personaleforhold, ansættelsesjura, hjemsendelse, karantæner m.v. henviser vi til Fiskeindustriens Arbejdsgiverforening i Dansk Industri på 3377 4677 eller 3377 3377. Alle danske myndigheders vejledninger om Corona er samlet på www.corona.dk.

Fødevarestyrelsens råd og vejledning vedr. det fødevaresikkerhedsmæssige er samlet her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Generelt-om-coronavirus-og-foedevarer.aspx

Fødevarestyrelsen har bedt organisationerne om løbende indberetninger om væsentlige problemer, der opstår i forhold til virksomhedernes råvareforsyning, produktion og afsætning. De vil på den baggrund i den kommende tid løbende vurdere, om der kan blive behov for særlige indgreb for at sikre fødevareforsyningen i Danmark. For de erhvervsøkonomiske konsekvenser hører vi i gerne kortfattede meldinger om, hvordan situationen udvikler sig hos jer, så vi løbende har et billede af COVID-19 og dens konsekvenser i fiskerisektoren. Vi får brug for at kunne melde herom til Fødevaremyndighederne og Erhvervsministeriet, herunder om forsyningssituation og om behov for lettelser og tiltag for at støtte erhvervet.

Få overblikket over muligheder for fiskeriet lige her

Infopakke: Begræns spredning af virus i fiskeriet

I forbindelse med udbrud af coronavirus i Danmark, er det afgørende, at vi I fiskeriet medvirker til at minimere spredningen af virus, og at vi opretholder åbne kanaler til forsyningen af markedet herhjemme og i udlandet.

Derfor har DFPO, DPPO, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, DSA, MID, Danske Havne og 3F produceret informationsmateriale, om de nødvendige præventive tiltag, som kan forhindre, at virus ikke spredes.

Materialet omfatter udover følgende tekst også en plakat med 6 gode råd til at forebygge smitte samt adgang forbudt skilte / no acces, der kan printes og hænges op.

Anløb havne

 • Al uvedkommende besøg ombord bør afvises (skiltet med INGEN ADGANG kan printes og hænges op)
 • Al nødvendig arbejde ombord bør udføres under hensyntagen til de generelle forholdsregler for kontakt
 • Losning bør foregå under hensyntagen til de generelle forholdsregler for kontakt
 • Vis hensyn når du handler proviant til skibet. Køb gerne frugt og grønt der er pakket ind i plastik.

Evt. besætningsskifte og smitte ombord

 • Besætningsmedlemmer, der påmønstrer, må absolut ikke have nogen symptomer på smitte
 • Følg de samme forholdsregler som alle andre steder
 • Brug sund fornuft
 • Hvis en af besætningsmedlemmerne udviser tegn på smitte ombord, skal skipperen i samråd med Radio Medical vurdere den bedste behandling (tlf. +45 75 45 67 66). Forholdsregler for de øvrige ombordværende, forebyggelse af smitte mv. skal også træffes i samråd med Radio Medical. Øvrige kontaktoplysninger til Radio Medical kan findes her: https://radio-medical.dk/kontakt/.

Sekretariaterne

I fiskeriets organisationer bestræber vi os på at kunne servicere vores medlemmer i normalt omfang. 

Men myndighedernes vejledning i forhold til COVID-19, gør, at alle de næste 14 dage arbejder med udgangspunkt i hjemmearbejdspladsen og antallet af fysiske møder m.m. er begrænset til det absolut nødvendige og vil i stedet foregå via Skype/telefon. 

Rejseaktiviteter vil naturligvis også være begrænset den kommende tid i lyset af regeringens udmeldinger – det gælder i øvrigt også for mange af vores kollegaer i EU-landene.

Kontakt

Kontakt os i det relevante sekretariat, hvis I har spørgsmål:

 • Anne Mette Bæk, Direktør for Marine Ingredients Denmark, tlf.nr.  5047 7749
 • Poul Melgaard Jensen, Direktør for Danish Seafood Association, tlf.nr.  3032 3072
 • Esben Sverdrup Jensen, Direktør for Danmarks Pelagiske PO, tlf. nr. 6166 0978
 • Kenn Skau Fischer, Direktør for Danmarks Fiskeriforening PO, tlf. nr. 5119 9537