Arbejdsforhold

Her finder du alle nødvendige informationer vedrørende arbejdsforhold. Du finder også genveje til hjemmesider, der omhandler relevante emner.

 

Erhvervsfiskere

Personer er berettiget til at blive registreret som erhvervsfiskere med A-status, når det kan dokumenteres, at:

  1. De har dansk indfødsret eller har haft bopæl her i landet i en uafbrudt periode på mindst 2 år umiddelbart forud for registreringen
  2. De har været beskæftigede med erhvervsfiskeri i de foregående 12 måneder, og
  3. Mindst 60 procent af deres bruttoindkomst ved personlig virksomhed i de foregående 12 måneder stammer fra erhvervsfiskeri.

 

Se bestemmelserne hos NaturErhvervstyrelsen – www.naturerhverv.fvm.dk

 

Overenskomst

Danmarks Fiskeriforening PO indgår overenskomst med Transportgruppen under fagforbundet 3F. Overenskomst for 2014-2017 for fiskere (pdf).

Overenskomstaftale 2017-2020 (pdf)

Hyrekontrakter

Her kan du downloade hyrekontrakter.

Find kontrakt for skipper her 181104hyrekontraktskabelonskipperr

Find kontrakt for partsfisker her 181104hyrekontraktskabelonpartsfisker

Arbejdsløshedskasser

www.ase.dk

www.fiskernesforbund.dk

www.3f.dk

 

Efterløn

Læs om efterløn på www.ase.dk og www.3f.dk

 

Arbejdsmiljø

Læs alt om sikkerhed og arbejdsmiljø om bord på dit fartøj på www.f-a.dk

 

Fradrag

Fiskere kan få havfradrag for rejser over 12 timer. Fra 2001 har fiskerne mulighed for at vælge mellem havfradraget eller skattefri rejsegodtgørelse i de tilfælde, hvor fangstrejsen er på over 24 timer. Man kan ikke benytte begge regelsæt samme år.

Find de aktuelle informationer på www.skat.dk

 

Hviletid

Læs bekendtgørelsen om fiskeres hviletid på www.retsinfo.dk

 

Pension

Læs om pensionsforhold på www.pension.dk

 

Besætning

Besætningen deltager i alt forefaldende arbejde ombord vedrørende skibets drift. Her er der forskellige uddannelseskrav til de enkelte besætningsmedlemmer alt efter hvilken funktion, de har på fartøjet. Alle skal dog som minimum have gennemgået et 3 ugers sikkerhedskursus. Læs mere om fiskeriets uddannelser her (www.blivfisker.nu)

 

Aflønning sker ved udbyttedeling mellem fartøj, skipper og partsfiskere. Inden udbyttet deles, fratrækkes forlods udgifter til losning, bropenge, is, kasseleje mv. Er udbyttet meget lavt, er de ansatte fiskere – partsfiskerne – garanteret et mindsteudbytte pr. dag jævnfør aftale om arbejdsvilkår (Overenskomst 2012-2014 – pdf). Der er indgået ny aftale for 2014-2016 – den vil snarest muligt blive opdateret.